سازمان جهاد کشاورزی - مرکز دانلود

مدیریت توسعه بازرگانی

محتویات فولدرها/فایل ها
(3/17)

تاريخ عرضه محصولات

(0/21)

تحليل هاي اقتصادي

(5/60)

توليدكنندگان عمده محصولات كشاورزي

(3/40)

قيمت محصولات كشاورزي

(0/8)
(3/33)

پيش بيني ميزان توليدات كشاورزي

ورورد/خروج