گالری تصاویر

مدیریت توسعه بازرگانی
بدون تصویر

افتتاح
بدون تصویر

تصاویر روابط عمومی
بدون تصویر

مدیریت شهرستان سلطانیه
تصاویر: 78

معاونت بهبود تولیدات دامی
تصاویر: 82

در این بخش تصاویر معاونت بهبود تولیدات دامی قرار دارد.

مدیریت شیلات و امور آبزیان
تصاویر: 880

در این بخش تصاویر مدیریت شیلات و امور آبزیان قرار دارد

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی
بدون تصویر

در این بخش تصاویر مربوط به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی قرار دارد.

مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی
تصاویر: 22

در این بخش تصاویر مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی قرار دارد.

مدیریت امور اراضی
تصاویر: 26

در این بخش تصاویر مربوط به مدیریت امور اراضی قرار دارد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
بدون تصویر

در این بخش تصاویر مربوط به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی قرار دارد

آب و خاک
تصاویر: 52

صنایع تبدیلی و تکمیلی
تصاویر: 6

مکانیزاسیون
تصاویر: 9

در این بخش تصاویر مکانیزاسیون قرار دارد.

باغبانی
تصاویر: 32

در این بخش تصاویر باغبانی قرار دارد.

زراعت
تصاویر: 31

در این بخش تصاویر زراعت قرار دارد

گل ها
تصاویر: 10

در این بخش تصاویر انواع گل ها قرار دارد.

سازمان جهاد کشاورزی
تصاویر: 11

در این بخش تصاویر سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان قرار دارد.

استان زنجان
تصاویر: 31

در این بخش تصاویر استان زنجان قرار دارد.

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
بدون تصویر

در این بخش تصاویر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی قرار دارد.

مدیریت شهرستان ایجرود
تصاویر: 127

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ایجرود قرار دارد.

مدیریت شهرستان طارم
تصاویر: 46

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان طارم قرار دارد.

مدیریت شهرستان ماهنشان
تصاویر: 35

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ماهنشان قرار دارد.

مدیریت شهرستان خرمدره
تصاویر: 130

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان خرمدره قرار دارد.

مدیریت شهرستان خدابنده
تصاویر: 58

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان خدابنده قرار دارد.

مدیریت شهرستان ابهر
بدون تصویر

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان ابهر قرار دارد.

مدیریت شهرستان زنجان
تصاویر: 12

در این بخش تصاویر مدیریت شهرستان زنجان قرار دارد.

معاونت بهبود تولیدات گیاهی
تصاویر: 19

در این بخش تصاویر معاونت بهبود تولیدات گیاهی قرار دارد.


گالری تصاویر سافت افزونه پارسی و بهینه شده برای پارسی سافت افزونه

ورورد/خروج