پرینت

صفحه اصلی مدیریت ارزیابی

on .

لطفا جهت ورود به سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات به منظوردریافت شکایات و گزارشات واصله اینجا کلیک کنید

قاسم معيني

مشاور رئيس سازمان،

مدير بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

 
مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

ورورد/خروج