جدید ترین اخبار معاونت بهبود تولیدات دامی
پروژه های  شاخص معاونت بهبود تولیدات دامی


 

1- معرفی گوسفند افشاری
2-معرفی دامداریهای کوچک روستائی
3-نظام تولید خوشه ای درزیر بخش امور دام استان زنجان
4-انتقال ژن چند قلو زائی  FecBبه گوسفند افشاری

 

 

 

 

 

ورورد/خروج