جدید ترین اخبار معاونت بهبود تولیدات دامی
پروژه های  شاخص معاونت بهبود تولیدات دامی


  • سرمایه‌گذاری بالغ بر 13 هزار و 850 میلیارد ریالی در بخش د
  • تا پایان سال جاری؛ 25 طرح صنعتی دام و طیور در استان زنجان
  • طی سال جاری؛ 650 میلیارد ریال در بخش دام و طیور صنعتی است

 

1- معرفی گوسفند افشاری
2-معرفی دامداریهای کوچک روستائی
3-نظام تولید خوشه ای درزیر بخش امور دام استان زنجان
4-انتقال ژن چند قلو زائی  FecBبه گوسفند افشاری

 

 

 

 

 

ورورد/خروج