پرینت

اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

on .

  وظایف اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی:

1- برنامه ریزی جهت مدیریت ریسک و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی.

2- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های تابعه سازمان جهت مدیریت خطرپذیری مخاطرات بخش کشاورزی.

3- انجام امور دبیرخانه ای کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و سایر مخاطرات بخش کشاورزی.

4- پیگیری مستمر فرآیند پیش بینی، پیشگیری، هشدار و روند اجرای مصوبات مربوط به بخش کشاورزی در نظام مدیریت بحران استان.

5- جمع آوری تولیدات، مستند سازی، تحلیل و انعکاس اطلاعات و گزارش های مربوطه.

6- پیگیری و ایجاد هماهنگی در کلیه زیر بخش ها و واحدهای سازمانی بخش کشاورزی.

 

آرشیو مطالب اداره    

 

آرشیو دانلود اداره

ورورد/خروج