تماس با سازمان جهاد کشاورزی

نمایش #
نام مقام تلفن فکس حومه
دکتر حسین جعفری رئیس سازمان 024-33137000 024-33137000
حوزه نمایندگی ولی فقیه
حوزه ریاست
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 02414137120
معاون بهبود تولیدات دامی معاون بهبود تولیدات دامی 024-33548208 024-33557017
معاون بهبود تولیدات گیاهی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
مدیر صنایع کشاورزی
مدیر امور اراضی
مدیر امور شیلات و آبزیان
مدیر هسته گزینش
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ایجرود مدیر جهادکشاورزی شهرستان ایجرود 024-36722488 024-36722171
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمدره
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ماهنشان
مدیر جهادکشاورزی شهرستان سلطانیه مدیر جهادکشاورزی شهرستان سلطانیه

ورورد/خروج