• 1. پرسش های متداول مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی

   مهمترین فعالیت های مدیریت صنایع کشاورزی چیست؟

  - بررسی و کارشناسی طرح های توجیهی در زمینه میزان سرمایه گذاری ، زمین و ماشین آلات مورد نیاز طرح قبل از صدور جواز تاسیس
  - کارشناسی طرح های توجیهی متقاضیان توسعه واحدهای تولیدی
  - نظارت بر اجرا و کنترل پیشرفت فیزیکی طرح ها
  -کنترل اتمام اجرای طرح ها جهت صدور پروانه بهره برداری
  - مشاوره و راهنمایی متقاضیان ایجاد طرح های صنایع تبدیلی

  - نظارت ، کنترل و توزیع شهرستانی نفت گاز حمایتی

  مدیریت صنایع کشاورزی چه وظایفی دارد؟

  سیاستگذاری، برنامه ریزی، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و هدایت سرمایه گذاری ها در راستای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ، بهبود بهره وری در صنایع تبدیلی از طریق اصلاح ساختار و بازسازی و نوسازی صنایع

  سیاست سازمان جهاد کشاورزی در ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی چیست؟

  حمایت از ایجاد و توسعه طرح های اولویت دار

  چه زمانی متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می شوند؟

  زمانی که اجرای طرح حداقل 30 درصد  پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

  چه زمانی متقاضیان می توانند از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کنند؟

  زمانی که اجرای طرح خاتمه و متقاضی پروانه بهره برداری اخذ  نماید.

  جهاد کشاورزی در چه زمینه ای جواز تأسیس صادر می کند؟

  صرفاً صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با اولویت های سرمایه گذاری مربوط به همان سال

  محل اجرای طرح های صنایع تبدیلی در چه مکان هایی باید باشد؟

  پاسخ. شهرک های صنعتی ، نواحی صنعتی روستایی ، در صورت امکان برخی از مجتمع های صنعتی ، زمین های با مالکیت شخصی ، در صورت اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون تبصره یک ، ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغات.

  چه طرح هایی می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند؟

  طرح هایی که مشمول اولویت های سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی و بانک باشند.

  بانک در اعطاء تسهیلات بانکی چه مواردی را مد نظر قرار می دهد؟

  عدم اقساط سر رسید شده در صورت دریافت تسهیلات بانکی قبلی، داشتن اهلیت کافی درخصوص توانایی های مالی ، تخصصی و مدیریتی، داشتن سوابق اجرایی مجری در زمینه اجرای طرح های تولیدی، داشتن وثایق کافی و مورد قبول بانک، داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب طرح، طرح مورد نظر از نظر اولویت ها متناسب با سیاست های بانک باشد، وجود اعتبار کافی، داشتن مجوزهای لازم و موافقت دستگاه های ذیربط

  مراحل صدور جواز تأ سیس چیست؟

  عضویت و ثبت درخواست در سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی،( به آدرس اینترنتی www.eagri.maj.ir  بررسی پرونده مدارک ومستندات وتطبیق با ضوابط دستورالعمل ها و معیارهای موجود وتهیه گزارش های لازم، اخذ استعلام از دستگاههای ذیربط، تکمیل فرم های مربوط به اطلاعات فنی و اقتصادی طرح مورد نظر، صدور مجوز تأسیس در صورت موافقت با اجرای طرح و انطباق با تمام ضوابط و شرایط

  معمولاً قبل از صدور جواز تأسیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از چه دستگاه هایی استعلام بعمل می آید؟

  اداره کل حفاظت محیط زیست، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت امور اراضی، اداره کل دامپزشکی حسب مورد و نیاز، سازمان آب در صورت نیاز

  محاسبه برق مصرفی واحدهای تولیدی صنعتی مشمول کدام تعرفه می شود؟

  مشمول تعرفه صنعتی

  آیا در زمین های استیجاری می توان طرح صنعتی اجرا نمود؟

  بله ، با رعایت دستورالعمل صدور مجوز و پروانه های بهره برداری

 • 2. پرسش های متداول امور دام

  1- درخواست تسهیلات بانکی در بخش امور دامپروری به بهره برداران چگونه می باشد؟

  • پس از اخذ مجوز های لازم ،اعتبارات مختلفی از جمله ثابت و در گردش،جهت ساخت و احداث و خرید دام تخصیص می یابد.

  2-صدور پروانه های صنعتی برای طرح های دامداری چگونه می باشد؟

  •  مراجعه به نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  3-صدور مجوزها وپروانه های امور دامپروری روستایی چگونه می باشد؟

  •  مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستانها مربوطه

  4- برای خرید گوسفند اصلاح نژاد افشار به  کجا باید مراجعه کرد؟

  • در زنجان به :

  - دامداری حسینیه اعظم

  - دامداری سپاه انصارالمهدی

  5-آیا با دارا بودن پروانه موافقت اصولی می توان پروانه را انتقال داد ؟

  • خیر ، باید پروانه تاسیس یا بهره برداری یا نوسازی و بهسازی را اخذ کرده باشد .

  6- برای انتقال ( تغییر نام ) پروانه چه استعلام هایی باید انجام شود ؟

  • استعلام از اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان و نظام دامپزشکی استان .

  7-برای انتقال ( تغییر نام ) پروانه تاسیس حداقل چند در صد پیشرفت فیزیکی نیاز است ؟

  • حداقل ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی .
 • 3. پرسش های متداول اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

  1-پیگیری وام ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا چگونه می باشد؟

   پس از درج کد ملی یا رمز کاربری در سامانه کارا ، پیگیری طرح ثبت شده از قسمت گردش پرونده امکان پذیر می باشد.

  2-  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ چگونه می باشد؟

   ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪارك ﻻزم در واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ.

  3-  وﯾﺮاﯾﺶ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻧﺎﻗص به چه صورت می باشد؟

  ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ اداراره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي) ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺸﺘﻪ و دوﺑﺎره در روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  4- وام های اعطایی به دامداران و روستائیان در قالب اشتغال فراگیر به چه صورتی می باشد؟

  باتوجه به اتمام اعتبارات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری امکان معرفی و پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات مزبور امکانپذیر نمی باشد.

  5-شرایط بهره مندی از تسهیلات بانکی به چه صوررت می باشد؟

  به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی ، دارا بودن مجوزهای لازم از واحدهای زیرمجموعه سازمان ( نظام مهندسی کشاورزی – مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی ) درخصوص طرحهای صنعتی صنایع تبدیلی و غذایی ، دام وطیور و شیلات و جهت طرح های نیمه صنعتی دام از مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه الزامی می باشد ( تسهیلات سرمایه ثابت دارا بودن پروانه تاسیس و تسهیلات سرمایه در گردش دارا بودن پروانه بهره برداری) و درخصوص تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی نیز براساس تفویض اختیار صورت گرفته ، تایید صلاحیت بهره برداران متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار مدیران  جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه می باشد.

  6- در حال حاضر وضعیت وام ها به چه صورت می باشد؟

   در حال حاضر تنها منابع اعتباری موجودجهت پرداخت تسهیلات ، اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه می باشد که از طریق ثبت نام متقاضیان در سامانه سیتا قابل بررسی خواهد بود.

   7- جهت ثبت نام و معرفی به بانک در خصوص تسهیلات از چه طریقی اقدام گردد؟

   متقاضیان تسهیلات جهت بهره مندی از تسهیلات بایستی نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مثبته موردنیاز در سامانه سیتا ( سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری وزارت جهادکشاورزی) اقدام  و پس از تایید صلاحیت متقاضی و تایید فعالیت طرح از سوی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مربوطه  و  واحد تخصصی ذیربط ، موضوع در کارگروه فنی مطرح و پس از تصویب به بانک عامل ارجاع میگردد.

  8- بهره ی وام های بانکی چند درصد است؟

   براساس ابلاغیه اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه :

   

  رسته فعالیت

  عنوان طرح

  نرخ سود (درصد)

  مناطق غیر برخوردار

  مناطق برخوردار

  محصولات گلخانه ای

  تولید محصول گلخانه ای

  7

  9

  شیلات وآبزیان

  تولید شیلات و آبزیان

  7

  9

  گیاهان دارویی

  تولید گیاهان دارویی و زعفران

  7

  9

  صنایع تبدیلی و تکمیلی

  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

  12

  14

  محصولات دامی

  پرورش و فرآوری دام وطیور (غیر از مرغ گوشتی و تخمگذار) و زنبورعسل

  12

  15/1

  دامپزشکی و گیاهپزشکی

  توسعه خدمات کسب و کارهای کلینیک های دامپزشکی و گیاهپزشکی

  12

  15/1

  خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با کشاورزی

  توسعه و ساماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی

  12

  15/1

  ساماندهی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان مرتبط با کشاورزی

  ساماندهی واحدهای پیشرو دانش بنیان و استارت آپ ها

  12

  15/1

  مکانیزاسیون مدرن سازی کشاورزی

  توسعه خدمات مکانیزاسیون ، تامین نهاده های کشاورزی و توسعه فعالیت های دانش بنیان

  12

  15/1

  کسب و کارهای بازرگانی

  توسعه خدمات بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی

  12

  15/1

   

   9- به چه فعالیت هایی وام اشتغال فراگیر تعلق می گیرد ؟

  باتوجه به اعتبارات تسهیلات اشتغال فراگیر ، امکان بررسی درخواست متقاضیان و معرفی به بانک ممکن نمی باشد.

  10- برای برخورداری از تسهیلات ویژه دولت در خصوص ترویج سیستم های نوین آبیاری باید چگونه اقدام نمود؟

  جهت برخورداری از تسهیلات سیستم های آبیاری نوین ، متقاضیان بایستی به نمایندگیهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستانهای دارای نمایندگی و در شهرستانهای فاقد نمایندگی  به نظام مهندسی زنجان به منظور تشکیل پرونده و طی مراحل تایید ، نقشه برداری ، معرفی پیمانکار ، عقد قرارداد و تامین منابع مالی بلاعوض مراجعه نمایند.

   11-برای دریافت تسهیلات مشاغل باید از کجا شروع کرد؟

   باتوجه به ابلاغ رسته های مصوب مشاغل خانگی و بارگذاری در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، متقاضیان نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه اقدام و پس از طی مراحل لازم با مراجعه به مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای تابعه نسبت به پیگیری مراحل کاری براساس کدرهگیری ارائه شده از سوی سامانه اقدام می نمایند که نهایتاً پس از تایید ، مجوز فعالیت برای متقاضی صادر میگردد و در صورت وجود اعتبار لازم ، متقاضیان از طریق اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میگردند.

  12- سقف وام مشاغل خانگی و مدت بازپرداخت آن چگونه است؟

   حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت مشاغل خانگی به افراد حقیقی 250 میلیون ریال و واحدهای پشتیبان مشاغل خانگی 2000 میلیون ریال و سود تسهیلات 4 درصد با بازپرداخت 3 ساله بصورت اقساط ماهانه

  13- آیا در زمینه مشاغل خانگی در حال حاضر می شود فعالیت کرد؟در این خصوص چه شغل هایی وجود دارد؟

  بله – مشاغل مصوب قابل فعالیت در زمینه مشاغل خانگی در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی قابل دسترسی می باشد.

  14-الویت های سرمایه گذاری در سال جاری کدامند ؟

  اولویت های سرمایه گذاری که قابلیت بهره مندی از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه را دار می باشند عبارتند از :

   

  رسته فعالیت

  عنوان طرح

  محصولات گلخانه ای

  تولید محصول گلخانه ای

  شیلات وآبزیان

  تولید شیلات و آبزیان

  گیاهان دارویی

  تولید گیاهان دارویی و زعفران

  صنایع تبدیلی و تکمیلی

  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

  محصولات دامی

  پرورش و فرآوری دام وطیور (غیر از مرغ گوشتی و تخمگذار) و زنبورعسل

  دامپزشکی و گیاهپزشکی

  توسعه خدمات کسب و کارهای کلینیک های دامپزشکی و گیاهپزشکی

  خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با کشاورزی

  توسعه و ساماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی

  ساماندهی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان مرتبط با کشاورزی

  ساماندهی واحدهای پیشرو دانش بنیان و استارت آپ ها

  مکانیزاسیون مدرن سازی کشاورزی

  توسعه خدمات مکانیزاسیون ، تامین نهاده های کشاورزی و توسعه فعالیت های دانش بنیان

  کسب و کارهای بازرگانی

  توسعه خدمات بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی

   15- مبلغ تسهیلات احداث گلخانه به چه میزان است؟

   میزان تسهیلات قابل پرداخت جهت احداث گلخانه به میزان 80درصد میزان سرمایه گذاری در طرح بوده که مابقی ( 20درصد) به عنوان آورده متقاضی در طرح سرمایه گذاری خواهد گردید.

   16-تسهیلات سرمایه در گردش به چه گلخانه هایی تعلق می گیرد؟

  گلخانه های احداث شده دارای پروانه بهره برداری معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

   17-تسهیلات احداث و توسعه باغات چه روندی دارد؟

   باتوجه به نبود اعتبارات لازم در سرفصل اعتبارات ابلاغی ، در حال حاضر امکان پرداخت تسهیلات جهت احداث و توسعه باغات وجود ندارد.

  18-پرداخت تسهیلات به زراعت دانه های روغنی چگونه است؟

   تسهیلات زراعت دانه های روغنی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش  با بازپرداخت حداکثر یکساله امکانپذیرخواهد بود.

  19-بیمه محصولات باغی چگونه است؟

    بیمه محصولات باغی، زراعی و دامی از طریق نمایندگیهای بیمه محصولات کشاورزی که زیر نظر بانک کشاورزی فعالیت می نمایند مشخص میگردد و هرساله ضوابط بیمه ای به نمایندگیهای بیمه محصولات کشاورزی ابلاغ و قابل دسترسی می باشد.

   20- برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش باید از کجا شروع کرد؟

   جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش محصولات زراعی و باغی و در صورت دارا بودن مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دام وطیور ، شیلات و آبزیان و صنایع تبدیلی و غذایی بایستی در سامانه سیتا ثبت نام و مدارک لازم بارگذاری گردد.

   21- آیا تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تامین نقدینگی برای زراعت چغندر قند قابل تامین است؟

   باتوجه به ابلاغ خط مشی و سیاستهای پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ، پرداخت تسهیلات جهت زراعت چغندر قند جزء اولویتهای بانک کشاورزی نمی باشد لیکن در صورت داشتن گردش حساب از سوی متقاضی در بانک کشاورزی امکان بررسی موضوع از سوی بانک ممکن خواهد بود.

  22-تسهیلات رونق تولید به چه مشاغلی تعلق می گیرد؟

  تسهیلات رونق تولید به کلیه مشاغل صنعتی و نیمه صنعتی دارای مجوز بهره برداری به منظور پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات داخلی بانکهای عامل با درصد سود 18 درصد پرداخت میگردد که متقاضیان جهت درخواست تسهیلات بایستی در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نام نمایند.

   23-شرایط و ضوابط دریافت تسهیلات تراکتور و کمباین چیست؟

  مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از اعتبارات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی با درصد سود 15درصد و بازپرداخت 5ساله جهت تسهیلات تراکتور و 7 ساله جهت تسهیلات کمباین

   24- تسهیلات و وام برای برای احداث استخرها چگونه است؟

  جهت بهره مندی از تسهیلات استخرهای پرورش آبزیان اخذ مجوز تاسیس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت نام و بارگذاری مدارک در سامانه سیتا

   25- برای دریافت تسهیلات خرید تراکتور و کمباین و ادوات کشاورزی باید به کجا مراجعه کرد؟

   مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و تکمیل مدارک مورد نیاز جهت بهره مندی از اعتبارات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی با درصد سود 15درصد و بازپرداخت 5ساله

   26-آیا جهت کشت گل محمدی امکان پرداخت تسهیلات بانکی میسر است؟

   بله – پرداخت تسهیلات به میزان 80 درصد میزان سرمایه گذاری با یکسال تنفس و بازپرداخت 5 ساله جهت کشت گیاهان دارویی و گل محمدی قابل پرداخت می باشد.

  27-آیا برای خرید تراکتور به دهیاری وام پرداخت می شود؟

   خیر

  28-به چه پروژه هایی تسهیلات سرمایه گذاری تعلق می گیرید؟

   واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دارای پروانه تاسیس از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی  و مدیریتهای جهادکشاورزی ( در زمینه پرورش دام )

  29- برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای ساخت و ادوات ماشین های کشاورزی باید چه مراحلی زا طی نماییم؟

  واحدهای ساخت ادوات و ماشین آلات کشاورزی به عنوان واحدهای تولیدی زیرمجموعه سازمان صنعت ، معدن و تجارت بوده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور اخذ می نمایند بنابراین جهت دریافت تسهیلات نیز بایستی به سازمان مذکور مراجعه نمایند.

   

   

   

   

 • 4. پرسش های متداول مدیریت امور اراضی

  1- ﻣﯿﺰان اﻧﺴﺎق زراﻋﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

  طبق آﻣﺎر اﺻﻼﺣﺎت اراﺿﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﻣﯿﺸﻮد.

   2-در صورتی که قطعات زمین موروثی وکلیه وراث بدون داشتن گواهی حصر وراثت قطعه زمین ها را عرفی بین خود تقسیم کرده باشند دراین صورت تکمیل فرم اطلاعات توصیفی به چه صورتی خواهد بود؟

  پس ازفوت صاحبان انساق زراعی, بازماندگان آن هاطبق قاعده ارث,مالک نسق زراعی متوفی خواهند بود ضمن اینکه برای احراز اسامی وراث, انحصار وراثت لازم می باشدولی در صورتی که هنوز انحصار وراثت نکرده باشند وچنانچه زمین را به نسبت سهم الارث دربین ورثه تقسیم کرده اند می توان نسبت به سهم الارث هر فرد , فرم خود اظهاری تکمیل نمودواگر چنانچه تقسیم نامه ای بین آن ها باشد فتوکپی آن را ارائه نمایندودر صورت عدم داشتن انحصار وراثت وهمچنین تقسیم نامه کتبی به صورت توضیح در قسمت توضیحات ضروری فرم قید شود.

   3-در صورتی که قطعه زمین موروثی بوده وکلیه وراث قطعات زمین خود را بدون قولنامه یا سند محضری به یکی از وراث به صورت عرفی واگذار کرده باشندوهمچنین گواهی انحصار وراثت نیز نداشته باشند در این صورت تکمیل فرم اطلاعات توصیفی به چه صورت خواهد بود؟

  اگر زمین واگذار شده به صورت کتبی ( سندعادی ) باشد در این صورت موروثی تلقی شده و شخص زارع حاضر در زمین به عنوان بهره بردار نوشته می شود ومالک اصلی صاحب نسق زراعی قید می شود ومدارک لازم به فرم ضمیمه می شود ,حالت دیگر این است که زمین واگذار شده به این شخص به صورت عرفی وفاقد مدارک می باشد در این صورت هم به صورت موروثی ثبت شده ومالک اصلی همان صاحب نسق یا مالک اولیه قید می شودو بقیه وراث به نسبت سهم الارث در پشت برگه نوشته می شوندو درقسمت توضیحات حتما موروثی بودن زمین و واگذاری عرفی زمین قیدمی شود.

   4-قطعه زمینی موروثی بوده و مابین وراث به صورت محلی تقسیم شده (بدون قولنامه یا سند محضری) و ورثه قطعه یا قطعاتی از آن را به صورت قولنامه به اشخاص دیگر فروخته اند در این صورت فرم اطلاعات توصیفی به چه صورت تکمیل خواهد شد؟

  شخص خریدار به عنوان بهره بردار و مالک فعلی  نوشته می شود و مالک اصلی ,صاحب نسق  یا مالک اولیه خواهد بود و اسم صاحب نسق یا مالک اولیه  چه در حال حیات باشد یا خیر  درفرم قید می شود, مدارک شخص خریدار به فرم ضمیمه شده و درقسمت توضیحات ضروری حتما قید شود که زمین موروثی بوده به صورت عرفی تقسیم شده و گواهی حصر وراثت ندارند همچنین خریدار این زمین را به صورت قولنامه ای خریداری نموده است.

   5-فرمت استاندارد شماره سریال وکد قطعه فرم های اطلاعات توصیفی به چه صورت تکمیل می شود؟

  به منظور ایجاد وحدت رویه در درج شماره سریال فرم های اطلاعات توصیفی و جلوگیری از  درج شماره های تکراری, فرمت استاندارد نحوه شماره گذاری فرم های مذکور به شرح ذیل می باشد:

  ۱-شماره سریال فرم ها از چپ به راست و به ترتیب:کد استان,کد شهرستان,کد آبادی وکد قطعه تکمیل گردد.

  ۲-کد استان و کد شهرستان ها از سایت مرکز آمار دریافت شود.

  ۳-کد قطعه:کل قطعات آبادی از عدد یک شروع و تا آخرین قطعه شماره گذاری گردد.

  ۴-در مواردی که قطعه برداشتی جزء پلاک شهر می باشد  به جای کد آبادی از کد شهر استفاده شود.

  ۵-کد شهرها و آبادی ها جهت تکمیل شماره سریال فرم و کد مراکز خدمات جهت تکمیل بند الف فرم به پیوست ارسال می گردد.

  6-در صورت قلم خوردگی فرم های اطلاعات توصیفی چه راه کاری مد نظر است؟

  در صورت وجود اشتباه یا خط خوردگی،فرم دیگر پاکنویس شده و به فرم اصلی الصاق گردد.

   7-در مواردی که نوع مالکیت اختصاصی است فرم اطلاعات توصیفی به چه صورتی تکمیل می شود؟

  در مواردی که نوع مالکیت اختصاصی است(بهره بردار و مالک یک شخص می باشد)، اطلاعات هر دو بخش یکسان تکمیل گردد.

   8-در مواردی که قطعه زمین در آبادی نیست قسمت کد آبادی ونام آبادی به چه صورت تکمیل خواهد شد؟

  در مواردی که قطعه در آبادی نیست،جلو قسمت نام و کد آبادی خط کشیده شود.

  9-در صورتی که بهره بردار یا مالک دارای شریک باشند تکمیل فرم اطلاعات توصیفی به چه صورت خواهد بود؟

  طبق دستورالعمل،در حالتی که بهره بردار یا مالک دارای شریک باشند، نام بهره بردار یا مالک اصلی مجددأ در صفحه دوم جهت کنترل سهم افراد درج گردد.

  10-در صورتی که در قسمت وضعیت مالکیت اراضی زمین کشاورز دوگزینه را شامل شود چه باید کرد؟

  آخرین وضعیت موجود علامت گذاری شود.

  مثال:در صورتی که هم مدرک اصلاحات ارضی موجود است و هم مدرک قولنامه چون آخرین مدرک قولنامه می باشد گزینه قولنامه علامت زده می شود.

   11-در صورتی که از وسط قطعه زمین یک مالک،راهی بگذرد در این صورت آیا بصورت دو قطعه و دو فرم مجزا تکمیل گردد؟

  در صورتی که راه برای دستیابی به بخش های دیگر زمین خود آن مالک باشد یک قطعه در نظر گرفته می شود و یک فرم تکمیل می گردد ولی اگر این راه برای دستیابی برای زمین دیگر مالکین یا احداثی راه و شهرسازی می باشد باید بصورت دو قطعه مجزا فرم ها تکمیل گردد.

    12-دانلود کد محصولات زراعی و باغی جهت تکمیل فرم اطلاعات توصیفی

  برای دریافت فایل “کد محصولات زراعی و باغی جهت تکمیل فرم اطلاعات توصیفی”  اینجا  کلیک کنید.

   

 • 5. پرسش های متداول مدیریت توسعه بازرگانی

  1- دلایل شکل گرفتن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار چیست؟

  ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي در ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ.

  2- آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد؟

   ﺑﻠﻪ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ﮔﺰارﺷﺎت دﻗﯿﻖ از ﺑﺎزار و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  3- آﯾﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي داﻣﯽ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داشت؟

  اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ به ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ و اﻵن ﻣﺸﮑﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را تهدید ﻧﻤﯽ ﮐند.

  4- آﯾﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

  ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎرت اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 

   

 • 6. پرسش های متداول مدیریت ترویج و هماهنگی کشاورزی

  1-  زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ آﻣﻮزﺷﯽ چگونه اطلاع رسانی می شود؟

  پس از ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دوره اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

   

  2-  راﻫﻨﻤﺎﯾﯽو آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد ﭘﺮورش زﻋﻔﺮان چگونه صورت می گیرد؟

   اراﺋﻪ ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎي ﺗﺮوﯾﺠﯽ و cd ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و اﻋﻼم زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و همچنین مشاوره های ویژه توسط کارشناسان بخش کشاورزی صورت می گیرد.

  3- ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺒﺎري زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ چگونه شکل می گیرد؟

    ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي مربوطه

   

  4- ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻀﺎي ﺻﻨﺪوق از طرح های موفق در چه زمانی می باشد؟

   ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم و اﻋﻼم زﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎ.

   

 • 7. پرسش های متداول مدیریت باغبانی

  1- ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻏﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

   اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم و ارﺟﺎع ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ صورت می گیرد.

  2- ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻫﺮس و اﺻﻼح ﺑﺎﻏﺎت چگونه می باشد؟

  آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ ﻣﻮرد و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺎت پس از مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.

  3- ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎل و ﮐﺎﺷﺖ آن چگونه می باشد؟

    اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﺎز و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻧﻬﺎل از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می گیرد.

  4- ﻧﺤﻮه ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ( ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﭘﺮورش ﻗﺎرچ) چگونه می باشد؟

  اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻻزم  و در اداﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪهای مربوطه از مراکز خدمات جهاد کشاورزی صورت می پذیرد.

  5- آﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟

  در بخش هایی از جمله کشت گیاهان دارویی و زعفران، ایجاد گلستان گل محمدی و .... پس ازا ارائه درخواست تسهبلات لازم معرفی می گردد. 

 • 8. پرسش های متداول مدیریت زراعت

  1-زمان کشت کلزا چه تاریخی می باشد؟

  کارشناسان بخش زراعت مستقر در مراکز خدمات جهت ارائه توضیحات و مشاوره های تخصصی مستقر می باشند ( زمان کشت کلزا اواخر شهریور می یاشد )

  2- ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻮد دﻫﯿﻢ؟

  ابتدا مزارع گندم مورد بازدید و سپس آزمایش خاک قرار می گیرد و بنا به نیاز تغذیه ای خاک زراعی و کمبودهای مشاهده شده کود لازم تجویز می شود.

  3- آﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ وﺟﻮد دارد؟

  ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻣﺤﺪودي ﻣﯽ ﺷﻮد.

  4- ﻣﺤﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺬر ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  و عاملیت های فروش ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺬر ﻣﺮاﺟﻌﻪ فرمائید.

  5- نحوه توزیع کود و سم چگونه می باشد؟

  پس ازمراجعه به مراکز خدمات، راهنمایی های لازم توسط کارشناسان پهنه با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع محصول به کشاورز ارائه می شود. 

   

 • 9. پرسش های متداول مدیریت حفظ نباتات

   

  سوال 1. فرمولاسیون رایج آفت کشها در ایران و جهان چیست؟

   انواع فرمولاسيون آفت کشها عبارتند از

  آئروسل

  AE

  ماده مؤثره

  AI

  طعمه بصورت دانه

  AB

  طعمه

  B

  طعمه بصورت بلوك

   BB

  سوسپانسيون ( تعليق ) كپسولي CS
  پودر ( گرد ) D
  مايع قابل انتشار در آب DC
  گرانول / پودر قابل انتشار در آب DF
  گرانول قابل پخش در آب DG
  پودر قابل گردپاشي DP
  پودر براي ضد عفوني خشك بذر DS
  مايع اموسيون شونده EC
  امولسيون ،آب در روغن EO
  امولسيون براي ضد عفوني بذر  ES
  امولسيون ، روغن در آب EW
  مايع قابل انتشار براي ضد عفوني بذر FS
  گرانول GR
  گاز Ga
  طعمه به صورت گرانول GB
  گاز تحت فشار GS
  مايع L
  مايع براي ضد عفوني بذر

  LS

  ميكروامولسيون

  ME

  ميكروگرانول MG
  روغن قابل انتشار OD
  مابع قابل انتشار در روغن ODC
  امولسيون روغني OEC
  پودر P
  خمير

  PA

  طعمه بصورت صفحه PB
  طعمه آماده مصرف RB
  كيسه قابل حل در آب SB
  سوسپانسيون ( تعل )

   SC

  گرانول قابل حل در آب SG
  مايع قابل حل در آب SL
  پودر قابل حل در آب

  SP

  پودر محلول براي ضد عفوني بذر SS
  قرص TB
  ماده تكنيكال TC
  مايع با حجم بسيار كم UL
  حجم بسيار كم ULV
  مكعب مومي

  WB

  گرانول قابل پخش در آب WG
  پودر با قابليت تر شوندگي

  WP

  پودر تر شونده براي ضد عفوني بذر WS

   2- ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ، ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﺑﺎغ ﯾﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ (ﻧﺮم ﻣﺒﺎرزه، ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ، ﻧﻮع ﺳﻢ، زﻣﺎن سمپاشی و ....)  

   پس از بازدید از مزارع و باغات ، آموزش های لازم جهت مقابله ارائه خواهد شد.

  3-متقاضی ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺳﻢ ﻓﺮوﺷﯽو ﻧﺴﮑﺘﺎرﯾﻮم ﻫﺴﺘﻢ. ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

   ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن

  4- آﯾﺎ واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت، ﮐﺸﺎورزان را در ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ 

   ﺑﻠﻪ- ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻀﺮ ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻠﺦ )آﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ( اﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻤﻮم در ﻣﺒﺎرزه با آﻓﺎت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ (ﺳﻦ ﮔﻨﺪم) و ﺧﺼﻮﺻﯽ(ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﺳﯿﺐ) ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ.

  5- ﺟﺬب ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

   در ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻧﯿﺎز از ﺳﻮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺘﺎن، ﺟﺬب از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽباشد.

  6-  ﮐﺪ 16 رﻗﻤﯽ را به  چه صورت درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

  با مراجعه به کلینیک های گیاهپزشکی می توانید کد 16 رقمی را دریافت کنیم.   

   

 • 10. پرسشهای متداول امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی

  1.  آیامی دانیددرصورت عدم تنظیم کمباین چنددرصدازگندم شما هدرخواهدرفت؟

   15درصد

   2. آیامیدانیددربرداشت گندم باکمباین رطوبت دانه چقدرباشد؟

   15درصد

   3. آیامیدانیدکاه زیاددرمخزن کمباین نشانگرعدم تنظیم کدام قسمت می باشد؟

   پنکه باد

   4. آیامیدانیدکه بیشترین تلفات گندم درکدام قسمت کمباین اتفاق می افتد؟

   درپلاتفرم(سکوی برداشت).

   5. اگردانه ازانتهای کمباین خارج شودکدام قسمت خوب تنظیم نمی باشد؟

   دورپنکه بادزیادمیباشد.

   6. اگردانه شکسته درمخزن کمباین مشاهده می شودکدام قسمت آن تنظیم نیست؟

   سیستم خرمنکوبی

   7. پمپ مناسب سمپاشی سموم نوع سوسپانسیون (suspension)معمولا ازکدام نوع است؟

  غشایی یاپیستونی

   8. چرا به هنگام عملیات خاکورزی کشش زنجیرهای کناری بازوهای تحتانی تراکتورکم درنظرگرفته می شود؟

   فرمان گیری راحت تراکتوروادوات درسرپیچها.

   9. درصورت خوابیدگی محصول ،کمباین بایددرچه جهتی برداشت نماید؟

  درجهت خواب محصول

   10. درهنگام تشکیل یک گره دربسته بندعلوفه،پیستون چندرفت وبرگشت انجام می دهد.

   نیم حرکت

   11. فرماندهی وهدایت تراکتورهای چرخ زنجیری توسط..........انجام می شود.

  کاهش دادن سرعت یکی اززنجیرها

   12. مصرف سوخت موتوردیزل نسبت به موتوربنزینی چگونه است؟

   کمتراست

   13. میزان سیکل حرکت پلانجردرون بیلربطورمتوسط چندمرتبه دردقیقه می باشد.

   80مرتبه دردقیقه

   14. هنگام ایجادجرقه دهانه پلاتین چگونه است؟

   دهانه پلاتین باز است

   15. کدام عامل بروزن بسته های ایجادشده توسط بیلرمکعبی تاثیرگذاراست؟

   میله های فشرده کننده

   16. یک ردیفکارذرت دارای چرخ زمینی بامحیطی برابر2متراست ونسبت دنده محرک این چرخ به چرخ موزع4/1می باشد.بذرکاردارای موزع صفحه ای 10حفره ای است.فاصله بذرچندسانتی مترخواهدبود؟

   5سانتی متر

   17- ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ادوات ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

   ﺗﻮﺿﯿﺢ اوﻟﯿﻪ: )در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر(ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ 20 درﺻﺪ آورده و در ﺻﺪ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ 18درﺻﺪ ﻣﻨﻬﺎي 3 درﺻﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي .  ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ 15 ﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ زراﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ....در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ  ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارك ﻻزم در ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﯾﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه...اﮔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

  18- ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮود؟

   از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي زﻧﺠﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻟﯽ 10 روز ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  19- ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن چیست؟

  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮال ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ داراي ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﻗﺴﻂ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺎﻣﻦ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪﻣﻠﯽ رﺻﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  20- ﭼﻪ ادواﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

   ﮐﻠﯿﻪ ادوات ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮑﺴﺎن از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺻﺎدره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

  21- ﭘﯿﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر را از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟

  ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﺣﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن و دﻧﺪي و زﻧﺠﺎن و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

  22- ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟

   ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻓﺮم 9 درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺪارك ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻣﺪارك ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮم 9 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﺮده ﺷﺪه  و در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺎورز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده  و ﻓﺮم 9 ﺧﻮد را ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﻮده و در ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺘﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از 2 اﻟﯽ 3 روز ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﻮخت ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

  23-  ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮده ام ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟ 

  ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه  ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻣﺤﻞ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻓﺮم ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﻮﺧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ

  24-   ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

   ﻃﺒﻖ ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ از واﺣﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ.

  25- ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

  در ﺻورت ﻣﺟﺎز ﺑودن اﺳﺗﺧر(ﻣﺟوز ﺑﮭره ﺑرداری) ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﺑه ﺷرﮐت ﻧﻔت ﻣراﺟﻌه ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﻌد ازاﺧذ ﻓرم ﻣرﺑوطه  ﺑﻘﯾه ﻣراﺣل را در ﺟﮭﺎد ﮐﺷﺎورزی ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد.


  26-  ﺗﺮاﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮي ﻓﺮوﺧﺘﻪ ام ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ 

   ﯾﮏ: ﻓﺮم 9 ﻗﺒﻠﯽ و ﮐﺎرت آﺑﯽ دو: ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻪ: ﻣﺪارك ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﭼﻬﺎر: ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و شناسنامه طرفین

 • 11. پرسش های متداول مدیریت آب و خاک

   1. آیا امکان استفاده از کمک بلاعوض دولتی در اراضی که در سنوات گذشته از کمک بلاعوض دولتی استفاده نموده اند جهت نوسازی و بهسازی اراضی مذکور وجود دارد؟

   خیر – با توجه به دستورالعمل های معاونت محترم آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی تا کنون هیچگونه مجوزی جهت پرداخت کمک بلاعوض دولتی به این اراضی ارائه نگردیده است.

   2. آیا امکان پرداخت کمک بلاعوض دولتی در طرح های آبیاری تحت فشار که توسط خود متقاضیان و بدون نظارت دستگاه های ناظر اجرا شده است وجود دارد؟

   خیر – پرداخت کمک بلاعوض دولتی فقط به طرح های مصوب کمیته فنی سازمان نظام مهندسی که توسط پیمانکاران مجاز و تحت نظارت دستگاه های نظارتی انجام شده باشد قابل پرداخت می باشد.

   3. آیا امکان پیگیری وضعیت پرونده آبیاری تحت فشار بدون مراجعه حضوری مقدور می باشد؟

  بله – مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان جهت رفاه حال کشاورزان عزیز اقدام به راه اندازی سامانه رهگیری پرونده های آبیاری تحت فشار در فضای اینترنت نموده است که در سامانه مذکور متقاضیان می توانند در هرلحظه از وضعیت پرونده خود با خبر شوند.که آدرس سامانه مذکو عبارت است از: www.irri-zanjan.ir

    4. در اراضی پایاب چاه های شراکتی چگونه میتوان جهت تجهیز اراضی به سیستم های نوین آبیاری اقدام نمود؟

    پرداخت کمک بلاعوض دولتی در اینگونه از اراضی با اعلام آمادگی مالکین حداقل 70 درصد مساحت اراضی امکان پذیر می باشد.

   5. میزان کمک بلاعوض دولت در طرح های آبیاری تحت فشار به چه میزان می باشد؟

   میزان کمک بلاعوض دولتی جهت اجرای طرح های آبیاری تحت فشار شامل 85 درصد هزینه طرح می باشد.

   6- درﺧﻮاﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب چگونه است؟

   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﯿﺰان ﺿﺮورت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ  اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

  7- اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺰارع ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟

   در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب ﮐﺸﺎورزي آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آﺑﯿﺎري در اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

  8- ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺪار ﮐﺮدن ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي ﭼﯿﺴﺖ؟

   اﮔﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭼﺎه ﮐﺸﺎورزي ﻣﻌﺘﺒﺮ وﻣﻮﺟﻮد ﺑﺌﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 

  9-  ﺑﺘﻨﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزي به چه صورت می باشد؟

   در ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﺎل آب و اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.

  10- برای ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻮد در ﻣﺰارع چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

  ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ آب و ﺧﺎك و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﮐﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

  11- ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮق ﮐﺸﺎورزي ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

   در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻮدن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣه ﻧﮕﺎري ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮق اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  12- ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺪاث ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

   ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

  13- ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺨﺶ آب و ﺧﺎك اﻋﻢ از ﻟﻮﻟه و غیره چیست؟

   درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ شد.

   

 • 12. پرسش های متداول مدیریت شیلات و امور آبزیان

   1_ در حال حاضر در استان زنجان به چه فعاليتهايي در زمينه آبزي پروري مجوز داده مي شود؟

  *پرورش ماهيان گرمابي

  * پرورش ماهيان سردآبي

  *توليد ماهيان زينتي

  *توليد بچه ماهي قزل آلا

  *تکثیر و پرورش زالو طبی

   

  2-اصلي ترين ملاك براي تعيين ظرفيت در طرحهاي پرورش ماهي چيست ؟

   ( چه چيزي تعيين كننده است كه با چه ظرفيتي مي توانيم كار كنيم؟)

  اصلي ترين ملاك ميزان آبي است كه متقاضي در اختيار دارد و مي تواند طبق ضوابط از آن برداشت نمايد.تا اين موضوع مشخص نشود نمي توان ميزان ظرفيت ، زمين مورد نياز، سرمايه مورد نياز و... را مشخص كرد

   

  3- شرایط اولیه برای تقاضای پرورش ماهی چیست ؟ 

  الف- داشتن آب به همراه مجوز بهره برداری از آن با دمای آب مناسب :

  • دمای آب برای ماهبان سردآبی بین 18-12 درجه سانتی گرادو دبی آب برای ماهیان سردآبی حداقل یک لیتر در ثانیه ، برای چاههای کشاورزی 2 لیتر در ثانیه برای هر یک تن
  • دمای آب برای ماهیان گرمابی بالای 20  درجه سانتی گراد ودبی آب برای ماهیان گرمابی 2 لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار

   

        ب -دارا بودن زمین با موقیعت و شرایط مساعد :

  • حداقل زمین برای احداث استخر پرورش ماهیان سردآبی 200 مترمربع بوده که شیب زمین و نوع بافت خاک در ساخت سازه تاثیر گذار نیست .
  • حداقل زمین برای ماهیان گرمابی در استخر خاکی یک هکتارکه می بایست شیب زمین یک درصد و نوع بافت خاک عمدتاً رسی ( 40-30 درصد ) باشد  .

  تذکر: برای پرورش کپور معمولی به صورت تک گونه ای مساحت استخر می بایست 150 مترمربع و نوع سازه بتنی و حداقل آبدهی نیز یک لیتر در ثانیه باشد .

  4 -جهت اجراي طرحهاي آبزي پروري چه ميزان وام پرداخت مي گردد؟

  بعد از آنكه ظرفيت طرح تعيين شد بر اساس طرح توجيهي كه توسط مجري ارايه خواهد شد و مورد تاييد سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قرارگرفت  بين 70 تا 80 درصد اعتبار مورد نياز ( هزينه های سرمایه ای وجاری طرح) جهت تسهيلات متقاضي معرفي مي گردد.

   

  5-آيا ارايه زمين جهت طرحهاي آبزي پروري از طريق زمينهاي ملي امكان پذير است ؟

  بلي ، بعد از آنكه متقاضي ميزان آب در اختيار  را معرفي نمايد بر اساس ميزان آب، ظرفيت سنجي صورت گرفته و بر همين اساس ميزان زمين مورد نياز آن به مديريت امور اراضي جهت مراحل بعد معرفي مي گردد.

   

   

  6-روشهاي افزايش توليد  آبزیان در واحد سطح چيست؟

  استفاده از روشهاي مكانيزاسيون مانند نصب فلترهای مکانیکی (درام فیلتر )وفیلتر زیستی (مدیا فیلتر ) و بكاربردن انواع هواده- دستگاه اكسيژن ساز و پمپهاي برگشت آب در مزرعه با هماهنگی کارشناسان شیلات استان

   

  7-آيا امكان استفاده از استخرهاي ذخيره آب كشاورزي جهت پرورش ماهي وجود دارد؟

  بله . با ايجاد تمهيداتي در سيستم ورودي وخروجي آب وتغييرات جزيي در ساختار استخر امكان پرورش ماهي وجود دارد.

   

  8-برای ایجاد بازارچه عرضه آبزیان چه باید کرد؟

   

  برای ایجاد بازارچه در شهرزنجان و همچنین شهرستانها ، پس از در نظر گرفتن مکان مورد نظر توسط متقاضی و تعامل مورد نیاز از طریق شهرداری و یا سازمان میادین ، میوه و تره با ر و درخواست کتبی به مدیریت شیلات و آبزیان استان ، پس از بازدید هماهنگی لازم جهت صدور پروانه از سوی سازمان شیلات ایران هماهنگی لازم صورت خواهد پذیرفت

   

  9-چگونگی تهیه نهاده ها ؟

  برای مباحث آبزی پروری تهیه کلیه نهاده هااز قبیل تامین بچه ماهی ، خوراک ماهی  و انواع تجهیزات بر عهده آبزی پرور می باشد ولی می توان از مشاوره همکاران شیلاتی جهت برآورد تعداد بچه ماهی ، مقدار خوراک و نوع تجهیزات مناسب بهره جست . قابل ذکر اینکه اسامی و شماره تماس تامین کنندگان نهاده های فوق در این سایت موجود می باشد .

  10- نحوه فروش محصول ؟

  فروش محصولات تولیدی توسط بهره بردار و یا تعاونی آبزی پروری شهرستان انجام می پذیرد .

  11- نحوه دریافت سوخت ( نفت سفید ) چگونه می باشد ؟

  برای دریافت نفت سفید در فصل سرما؛  مراجعه به شیلات و تکمیل سوخت و مراجعه به دفاتر پیشخوان و شرکت فرآورده های نفتی

  12- نحوه شرکت در دوره های آموزشی ؟

  شرکت در دوره های آموزشی شیلات برای عموم آزاد بوده و علاقمندان می توانند با مراجعه واحد آموزش و ترویج مدیریت امور شیلات و آبزیان و یا از طریق سایت سازمان جهاد کشاورزی در این دوره های ثبت نام کنند همچنین می توانند جهت دریافت اطلاعات  بیشتر با شماره 33137348 تماس حاصل فرمایند . 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
338
11891
8311784

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی زنجان

امروز : شنبه 10 خرداد 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی شنبه 10 خرداد 1399 8:13:59 ق ظ می باشد