معرفی مدیریت شیلات و امور آبزیان

ليست كتابهاي موجود

شماره

عنوان کتاب

نام نویسنده

نام مترجم

انتشارات

سال چاپ

تعداد نسخه

الف/A /100

حقوق بین الملل دریاها(کنوانسیون حقوق دریاها)

سازمان ملل متحد

منصور پورنوری-محمد حبیبی

مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

اول-1383

1

الف/A /101

حقوق دریا( قوانین ملی کشورها در مورد منطقه انحصاری اقتصادی ، منطقه اقتصادی و انحصاری ماهیگیری

سازمان ملل متحد

منصور پرنوری – محمد حبیبی

مرکز اقیانوس شناسی ایران

اول – سال 1381

1

الف/A /102

بیولوژی کپور علفخوار

چارلز اسمیت-جروم و.شایرمن

فرهاد امینی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

4

الف/A /103

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

 

رجب محمدنظری-حسین عبداللهی-نورمحمد مخدومی

موسسه رویت سازان

اول-1385

1

الف/A /104

کاربرد فضولات حیوانی در تغذیه دام طیور وماهی

دکترمسعود هاشمی

 

فرهنگ جامع

دوم-1375

2

الف/A /105

اصول و روشهای مطالعات ژنتیکی ماهیان(جلد1)

اریک هالرمن

ایرج هاشم زاده سقرلو

نقش مهر

اول-1384

2

الف/A /106

تکنولوژی فرآورده های دریایی علم فرآوری2

دکترحسن رضوی شیرازی

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/A /107

راهنمای مطالعه بیولوژی آب شیرین

پاول آر.نیدهم

فرشته قاسمزاده-مسعودفریدونی-مرتضی جراحی

جاوید

 

1

الف/A /108

پرورش کپور و ماهیان استخری(ویراست دوم)

لازلو هورواث-گیز لاتاماس-کریس سی گریو

 

نوربخش

اول-1382

1

الف/A /109

مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان

داگلاس تاو

دکترفرهاد امینی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1374

4

الف/A /110

هیدرولوژی کاربردی

دکترمحمد مهدوی

 

دانشگاه تهران

دوم-1378

1

الف/A /111

ماهیان خلیج فارس

ه.بلگواد-ب.لوپنتین

دکتراسماعیل اعتماد-دکتربابامخیر

دانشگاه تهران

سوم-1377

1

الف/A /112

کشت وپرورش ماهی و نرمتنان در آبهای ساحلی

پ.ه.میلن

زهرا شمس

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

1372

2

الف/A /113

بیولوژی تولیدمثل(باتاکید برماهیهای ایرانی)جلد1

همایون حسینزاده صحافی

 

معاونت توسعه آبزی پروری

1380

6

الف/A /114

گیاهان آبزی

نوروزعلی-حسن عباسی

 

علوم طبیعی پدیده گران

1377

2

الف/A /115

مجموعه مقالات همایش تحول در نظام اداری

اعضای شورای تحقیقات

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

1383

1

الف/A/116

مجموعه مقالات کنفرانس ملی تکثیر وپرورش آبزیان

مجموعه مقالات

 

شرکت سهامی شیلات ایران

اول-1371

3

الف/A /117

مقدمه ای بر فیزیک دریاها و اقیانوسها

جی.آ.ناوس

دکترحسین مروتی

آبزیان

اول-1384

1

الف/A /118

انگلها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین ایران

دکتربهیار جلالی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1377

2

الف/A /119

طراحی ومدیریت عملیات کارگاه تکثیر و مزارع پرورش میگو

پی-کونگ وانکیج

سیدمحمد یزدان پرست اباتری

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

1371

5

الف/A/120

مدیریت ماهیگیری در آبهای شیرین

روبین جی تمپلتون

ناصر نویدر

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

اول-1369

3

الف/A /121

راهنمای کاربردی پرورش تجاری میگوی دریایی به روش نیمه متراکم

جوزآر.ویلالون

پیروز آهنین

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1379

2

الف/A /122

مدیریت تغذیه در پرورش متراکم آبزیان

استفن گدارد

مرتضی علیزاده-شهرام دادگر

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1380

3

الف/A /123

هیدروشیمی بنیان آبزی پروری

عباس اسماعیلی ساری

 

اصلانی

اول-1383

1

الف/A /124

صید خرد با تور گوشگیر شناور

لودویک کارلسن

محمد فخری آذر

موسسه آموزشی کیش

1370

1

الف/A /125

پرورش ماهیان گرمابی(عمومی)

قناعت پرست-فرحجود-طلوعی-هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

دوم-1380

2

الف/A /126

بهداشت وپرورش ماهیان گرمابی

مهرداد عبدالله مشائی-رحیم پیغان

 

نوربخش

اول-1377

2

الف/A /127

صنعت شیلات ایران

کانون تبلیغاتی نقش آفرین

 

روابط عمومی وبین الملل شیلات ایران

1380

3

الف/A /128

کیفیت آب وبهداشت ماهی

 

 

مصطفی غفاری-عیسی شریفپور

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1385

3

الف/A /129

راهنمای صادرات محصولات شیلاتی به کشور فرانسه

معاونت اداری و برنامه ریزی دفتر طرح و توسعه گروه مطالعات بازار

 

اداره روابط عمومی شیلات ایران

1380

1

الف/A /130

شناسایی موجودات شاخص بی مهره آبهای جاری

محمدرضا احمدی-محمود نفیسی

 

خبیر

اول-1380

1

الف/A /131

مسائل صید وصیادی ایران

مجموعه مقالات

 

شرکت سهامی شیلات ایران

اول-1373

1

الف/B /132

پرورش ماهی در آبهای جاری

ریچارد-سودربرگ

شهرام دادگر-علیرضا نظری انارستانی

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1381

8

الف/B /133

غذا وتغذیه ماهی و میگوی پرورشی

آلبرت جی.تاکون

نائره بشارتی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/B /134

فرسایش بادی و کنترل آن

حسین قلی رفاهی

 

دانشگاه تهران

1378

1

الفB//135

حفاظت خاک

پرویز کردوانی

 

دانشگاه تهران

ششم-1376

1

الف/B/136

کنسروسازی(ویرایش دوم)

رسول پایان

 

آییژ

دوم-1381

1

الف/B/137

اپیدمیولوژی بیماریهای قارچی مشترک انسان و آبزیان

حسین نوروزی-فرزاد مجدی نسب-شهربانو علوی

 

شهرآب-آینده سازان

اول-1381

1

الف/B/138

تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین

سیدناصر صادقی-حسین نوروزی

 

راه دانایی

اول-1386

1

الف/B/139

تکثیر وپرورش ماهی کپور

 

جلال واللهی

معاونت طرح وبرنامه شیلات ایران

 

2

الف/B/140

تکثیر وپرورش آزاد ماهیان

علی فرزانفر

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/B/141

مدیریت پرورش ماهیان گرم آبی

 

بهروز دهدشتی

شرکت سهامی شیلات ایران

1371

1

الف/B/142

آشنایی با تکثیر وپرورش آبزیان

رجب محمد نظری

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

دوم-1382

1

الف/B/143

فرهنگ بیماریهای ماهی

جورج پست-ویلیام لکونتس

علی اصغر سعیدی-مهدی موسوی

انتشارات علمی آبزیان

اول-1385

3

الف/B/144

سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

عباسعلی مطلبی-مصطفی شریف روحانی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/B/145

بیماریهای هامور ماهیان پرورشی

کازویانا گاساوا-ارلینرا آر.کروز

قباد آذری تاکامی-مسعود صیدگر

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/B/146

اصول احداث مزارع  تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی

مهندس ابولفضل دشتیانه

 

سازمان شیلات ایران

اول-1385

3

الف/B/147

جانوران تک یاخته ای آبهای شیرین

فنیلی-راجرسون-کولینگ

منیژه کرمی

دانشگاه شاهد

اول-1385

3

الف/B/148

اقتصاد وحسابداری به زبان ساده برای پرورش دهندگان ماهی

 

ک.ویلیامز

 

ه.پزشکمهر

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

 

 

6

الف/B/149

انواع روشهای پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان

نشریه آموزشی ترویجی

 

اداره کل شیلات استان لرستان

 

1

الف/B/150

بازرسی وبهداشت گوشت

دکتر حسن اوحدی نیا

 

علم و قلم

اول-1378

3

الف/B/151

فیزیولوژی ماهی در سیستمهای پرورش متراکم

گری.آ.ودمیر

دکتر مهرداد عبدالله مشائی

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1379

2

الف/B /152

کتاب راهنمای بیماری شناسی و روشهای تشخیصی بیماریهای میگوهای پنه اید

دونالند وی.لایتنز

دکتربابامخیر-زهره مخیر

دانشگاه تهران

اول-1385

2

الف/B /153

کاربرد ژنتیک جمعیت در شیلات(جلد2)

اریک هالرمن

ایرج هاشم زاده سقرلو

نقش مهر

اول-1384

2

الف/B/154

اصول بازاریابی وبسته بندی آبزیان

افشین عادلی

 

بی نهایت

اول-1387

1

الف/B/155

بوم شناسی ماهیان

رابرت ووتن

عباسعلی استکی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

2

الف/B/156

علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون اسلامی شیلات

شعبان تازه کام-علیرضا شیخی

 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اول-1379

3

الف/B/157

مدیریت بهداشت و بیماریهای استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

بهیار جلالی-حمید ورشویی-رضا خمیرانی-هادی موسوی

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1376

4

الف/B/158

اصول مهندسی آبزیان

توماس ب.لاوسون

مهندس مهدی جعفری باری

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1380

2

الف/B/159

فن آوری تکثیر و پرورش متراکم میگو

جیمزان-سویینی

جیمزآ-ویبان

 

مهدی شکوری

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1376

4

الف/B/160

تغذیه ماهیان پرورشی

 

دکتر فریبرز احتشامی

سازمان شیلات ایران

اول-1386

3

الف/B/161

پرورش توام ماهی

 

بختیار مقصودی-وحید حق پناه

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1377

3

الف/B/162

ویژگیهای زیستی و ریختشناسی ماهیان جنوب ایران

مهندس سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/C/163

پرورش آبزیان در قفس

مالکوم سی ام بوریج

جواد غلامرضا شیرازی

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1381

2

الف/C/164

لیمنولوژی کاربردی

 

دکتر جلال واللهی

طاق بستان

اول-1382

1

الف/C/165

هنر آشپزی با آبزیان

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان زنجان

 

 

 

1

الف/C/166

روشهای طبخ ماهی

حسین نوربخش-شراره طاهری

 

اتحادیه شرکتهای تعاونی

اول-1381

1

الف/C167

طعم ماهی

 

شراره طاهری-مریم ندافی

نقش مهر

1381

1

الف//C168

آلودگی دریا

آر. بی . کلارک

محمدعلی زاهد-زینب محمدی دشتکی

نقش مهر

اول-1379

2

الف/C/169

اقتصاد آبزی پروری

دکتر کورتیس جولی – دکتر هاوارد کلونتس

دکتر حسن صالحی-ابراهیم میگلی نژاد

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1380

5

الف/C/170

آشنایی با توجیه اقتصادی پرورش ماهیان سردآبی

محمود نفیسی بهابادی

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1385

2

الف/C/171

بیولوژی پستانداران دریایی ( جلد اول )

 

دکتر شهلا جمیلی

نقش مهر

اول-1385

1

الف/C/172

باکتریها ، جلبک ها ، قارچ ها و بی مهرگان آب شیرین

عباس اسماعیلی ساری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1379

1

الف/C/173

اصول بیو شیمی ( جلد اول)

دکتر آلبرت دانیال زاده

 

مرکز نشر دانشگاه تهران

اول-1362

1

الف/C/174

راهنمای علمی و عملی ماهیگیران

جی – پرادو

علی اصغر خانی پور-باقر امینیان فتیره

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

1

الف/C/175

روش های نوین در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

علی فرزانفر

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

2

الف/C/176

دستورالعمل پرورش گیاه گراسیلاریا و فرآورده های علف های دریایی در چین

FAO/UNDP

محمدرضا حسینی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

2

الف/C/177

ماهیان دریای خزر و حوزه آبریز آن

 

ابوالقاسم شریعتی

نقش مهر

اول-1383

2

الف/C/178

تئوری و کاربرد انتقال رسوب

چی تد یانگ

صلاح کوچک زاده-کامران یوسفی

دانشگاه تهران

اول-1380

1

الف/C/179

ماهیان آب شیرین

غلامحسین وثوقی – بهزاد مستجیر

 

دانشگاه تهران

چهارم-1379

1

الف/C/180

بیمارهای آزاد ماهیان

دکتر مهدی سلطانی

 

دانشگاه تهران

اول-1380

1

الف/C/181

تغدیه آبزیان پرورشی

محمد سالک یوسفی

 

انتشارات اصلانی

اول-1379

1

الف/C/182

تجزیه و تحلیل های لیمونوژیک

روبرت جی . وتزل- جینی ای لینکز

جلال ولی اللهی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

1

الف/C/183

صید و نوسات ذخایر

تای ولیواستو- فلیکس فی ورایت

سیدمحمدرضا فاطمی

شرکت سهامی شیلات

اول-1377

1

الف/C/184

تهاجم شانه دار و آینده دریای خزر

دکتر عباس اسماعیلی ساری

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/C/185

آب برای پرورش ماهیان آب شیرین

FAO

ناصر نویدر

شرکت سهامی شیلات

دوم-1376

1

الف/C/186

کاربرد فزیولوژی ماهی در آبزی پروری

آی . ای گلو باکووا

فرحناز حیدرپور-محمود بهمنی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

2

الف/C/187

بیمارهای محیطی و تغذیه ای ماهیان

دکتر بهیار جلالی جعفری

 

پرتو واقعه

اول-1386

1

الف/C/188

اطلس بی مهرگان دریای خزر

یا. آ . بیوشتین و همکاران

لودمیلا دلیناد-فضه نظری

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1379

1

الف/C189

شگفتی های جهان آبزیان

دکتر حسین عماری

 

انتشارات آبزیان

اول-1384

1

الف/C/190

خاک و کشت و پرورش ماهیان آب شیرین

FAO/UNDP

عبدالعلی چعبی

شرکت سهامی شیلات

دوم-1376

2

الف/C/191

گیاهان آکواریومی گرمسیری

 

عباس حسنی نیا

نقش مهر

اول-1385

3

الف/C/192

مجموعه مقالات کنفرانس ششم شیلات ایران ( بازار یابی آبزیان )

 

 

شرکت سهامی شیلات

اول-1376

1

الف/C/193

بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زنجان

غلامرضا صاقی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

اول-1384

1

الف/C/194

روش های  ماهی گیری با ترال دو قایقی

ام . بی یامی . اچ . اس نوئل

 

موسسه آموزشی علوم و فنون دریایی و صیادی کیش

اول-1369

1

الف/C/195

راهنمای صادرات آبزیان و فرآورده های شیلاتی به اسپانیا

معاونت اداری و برنامه ریزی دختر طرح و توسعه گروه مطالعات بازار

 

اداره روابط عمومی شیلات ایران

اول-1380

1

الف/C/196

مقدمه ای بر آمار حیاتی و کاربرد آن در شیلات

مهدی یوسفیان

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/C/197

مجموعه سخنرانی های اولین گرد همایی سراسری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی صیادی کشور

 

 

معاونت صید و امور صیادان شیلات ایران

اول-1371

1

الف/C/198

بازسازی ماهیدارکردن افزایش ذخایر و ماهی گیری در آبهای داخلی شوروی

آر. برکا

سید محمد یزدان پرست اباتری

واحد انتشار متون طرح و برنامه شیلات ایران

اول-1375

2

الف/C/199

پرورش ماهی کپور و سایر ماهیان پرورشی

لازلو موروات. گیزلا لاتاماش کرسیس سیگراو

کریم مهدی نژاد-حسین خارا

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1381

3

الف/C/200

راهنمای تولید خمیر و فرآورده های خمیری ماهی

غلامرضا شویک لو

 

نقش مهر

اول-1378

2

الف/C/201

خواص ماهی ، میگو و اثرات امگا3

محمد طاهری – زهره پور احمدی

 

دنیای تغذیه

اول-1385

3

الف/D/202

تقویم آموزشی

معاونت آموزش ضمن خدمت

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی

اول-1379

1

الف/D/203

راهنمای عملی تکثیر و پرورش آبزیان

دونالد آر . مویفت

محمدرضا اسکاش

شرکت سهامی شیلات

-

1

الف/D/204

آئین کار بین المللی فرآوری کوسه ماهیان                    لابیستر)

FAO

مریم زند

معاونت طرح و برنامه شیلات ایران

-

1

الف/D/205

آبزی پروری دیروز ، امروز ، فردا

تلار علامه امینی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1377

1

الف/D/206

زیست شناسی و تکثیر ماهی کپور نقره ای

رجب محمد نظری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1375

6

الف/D/207

بیمارهای ماهیان پرورشی

دکتر بابا مغیر

 

دانشگاه تهران

اول-1364

1

الف/D/208

راهنمای گیاهان آبزی

افاماریا بورشه

مرتضی علیزاده

موج سبز

اول-1385

1

الف/D/209

ایکتیو پلانکتون های دریایی

مهناز ربانی ها

 

نقش مهر

اول-1386

1

الف/D/210

آبزیان در ادب فارسی

ع. روح بخشان

 

انتشارات علمی آبزیان

اول-1385

1

الف/D/211

مجموعه چکیده مقالات همایش ملی نقش آبزیان در سلامت جامعه

مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

 

دبیرخانه همایش ملی نقش آبزیان در سلامت جامعه

اول-1386

1

الف/D/212

واژه نامه شیلاتی  و علوم دریایی

محمدرضا بنازاده ماهانی

حسین عماری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1385

1

الف/D/213

خاویار ایران

محمود بهمنی

 

موج سبز

اول-1384

1

الف/D/214

راهنمای صنایع غذایی ( جلد اول )

ام .سی رنکن . آر. سی کیل

مجتبی دولتخواه-مریم شعبانی

سیمیا

اول-1378

1

الف/D/215

بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی

دکتر عباسعلی مطلبی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/D/216

ماهی غذایی سلامتی

ارداه آموزش و ترویج مدیریت شیلات استان یزد

 

مدیریت شیلات  استان یزد

اول-1385

1

الف/D/217

مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی

دکتر حسن صالحی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/D/218

میکروبیولوژی محیط های آبی

دکتر شیلا صفائیان

 

احسن

1383

1

الف/D/219

آکواریوم ماهی های آبهای شور

دکتر حسین عمادی

 

علمی آبزیان

1386

1

الف/D/220

فهرست اسامی انگل های ماهیان ایران

جمیله پازوکی – محمود معصومیان – نداجعفری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1385

1

الف/D/221

دستورالعمل تکثیر مصنوعی کفال خاکستری

کلایداس. تامارو و همکاران

کوروش امینی، سید امین سید هاشمی –مریم جرجایی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1385

1

الف/D/222

ماهی ، غذا و توسعه

 

مسعودحقی بین-بهروز گران پایه-محسن گودرزی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1371

2

الف/D/223

طراحی و اجرای سکوهای ثابت نفتی

 

دکتر مصطفی زین الدینی

مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

1384

1

الف/D/224

راهنمای کاربردی مخاطرات ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی ( جلد اول )

دکتر نیما پورنگ – مهندس مهرناز بنی اعمام

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1389

1

الف/D/225

راهنمای پرورش ، تکثیر و نگه داری ماهی دیسکوس

جک وات لی

حمید صفری

مترجم

1381

1

الف/D/226

بیماریهای میگوهای پرورشی

دکتر احمد مجیدی نسب

 

نوربخش

1377

1

الف/D/227

تکثیر وپرورش ماهی آزاد و لکا( ماهی زیبا)

 

ابولقاسم شریعتی

شهر سبز

1380

1

الف/D/228

تکثیر و پرورش آبزیان در اصفهان

پروانه خانیا

 

غزل

1380

2

الف/D/229

مروی بر بیولوژی ماهیان خاویاری خزر

ژاله سرافراز- محمد علی اکبریان

 

نقش مهر

1384

1

الف/D/230

مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهره براری مناسب از ذخایر آبزیان دریای مازندران

وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1369

2

الف/D/231

مجموعه مقالات همایش هشتم شیلات ایران

حسن صالحی-شاپور کاکولکی-مهدی شکوری

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

1383

1

الف/D/232

مجموعه مقالات همایش توسعه کشاورزی استان زنجان

دبیرخانه همایش توسعه کشاورزی استان زنجان

 

سازمان جهاد کشاورزی

1385

3

الف/D/233

تغذیه دام ، طیور و آبزیان خوراک ها و خوراک دادن و جیره نویسی 1و2

دکتر مسعود هاشمی

همایش توسعه کشاورزی

فرهنگ جامع

1375

2

الف/D/234

کنترل کیفیت ماهی

جان کانل

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1383

1

الف/D/235

آکواریوم ( نمادی از طبیعت زیر آّب

مهدی ارجینی

حمید رضا راستگوی فهیم

نقش مهر

1379

1

الف/D/236

مدیریت پرورش ماهیان آب شیرین

ای. جی . کوشه و جی . اف 143موید

 

نوربخش

1383

1

الف/D/237

فیتو پلانکتون

ا.دی.بونی

همایون حسین زاده –عباس گودرزی

شهر سبز

1379

1

الف/D/238

ایجاد و اجرای حصپ در صنایع غذایی

غلامرضا شویکلو

 

نقش مهر

1378

2

الف/D/239

بیهوشی و روش عمل تکثیر2بار در سال ماهی قزل آلای رنگین کمان

یدالله مهرابی

 

اصلانی

1381

2

الف/D/240

مدیریت بهداشت در استخرهای پرورش میگو

پی.کان راچاکول

فرزاد مجدی نسب

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

1376

1

الف/D/241

سمینار بررسی روابط عمومی و مدیریت شیلات

 

محمد رضا رحیمی بر

شرکت سهامی شیلات

1372

1

الف/D/242

ماهی نیاز سلامتی

 

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

 

2

الف/D/243

آشپزی آسان با آبزیان

رضا طاهرنژاد

 

انتشارات صفوی

1385

3

الف/D/244

ویژه نامه مدرسین

عبداحمید ماهیانه

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

1379

2

الف/D/245

راهنمای شناسایی جلبک های آب شیرین

میلاری بلچر- اریکا سوئل

دکتر هادی محمدی

انتشارات علمی آبزیان

1385

2

الف/D/247

آشپرخانه آبزیان هنر طبخ میگو و ماهی

شیرین حسینی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1382

1

الف/D/248

تولید بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان از تخم چشم زده

محمد محبوب – ایرج رحمانی

 

نقش مهر

1384

2

الف/D/249

بیمارهای ماهیان پرورشی دریایی

ی. س. کونگ- ت. م کائو

بهیار جلالی-فرزاد مجری نسب

معاونت تکثیروپرورش آبزیان

 

5

الف/D/249

راهنمای مصور بهداشت در صنایع غذایی

حمیدرضا شاهمحمدی

 

صفوی

1384

4

الف/D/250

اصول پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب و کانال های کشاورزی

محمود نفیسی – بهیار جلالی – امیر سعید ویلکی

 

معاونت تکثیروپرورش آبزیان

1380

12

الف/D/251

تکثیر ، پرورش و نگه داری ماهیان زینتی (1)                    ( خانواده کار اسیده )

مهدی ارجینی

 

نقش مهر

1380

3

الف/D/252

پروبیوتیک ها ( تکنولوژی نوین در آبزی پروری )

رضا قشقایی – مهدی لایق

 

نقش مهر

1383

2

الف/D/253

راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و دارویی آّزیان درایران

نادر افشار- مازندران

 

نوربخش

1381

1

الف/D/254

راهنمای مصور تشخیص نرو ماده در ماهی های آکواریومی

حسین عماری

 

علمی آبزیان

1385

5

الف/D/255

آئین نامه ماهیگیری مسئولانه

سازمان خواربارو کشاورزی ملل متحد

مجید خدیوی نیامقدم

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

1

الف/D/256

اصول اجرایی GMP در صنایع غذایی

غلامرضا شویک لو

 

نقش مهر

1381

2

ب/A/257

روش های علمی کاربردی تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1390

5

ب/A/258

راهنمای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1390

 

ب/A/259

راهنمای ماهیگیران

و.ا.چ.پری مدین

محمد رضا کازرونیان

شرکت سهامی شیلات ایران

1370

 

ب/A/260

بیمارهای ماهیان قزل آلای پرورشی

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1380

 

ب/A/261

مدیریت مزرعه پرورش قزل آلا( علمی کاربردی )

امیر سعید ویلکی

 

نقش مهر

1384

 

ب/A/262

پرورش ماهی قزل آلا در مظهر قنات

محمد محبوب

 

نقش مهر

1384

 

ب/A/263

آرتمیا ( تولید سیست و بیومس آرتمیا)

پاتریک لاونذ پاتریک سارجلوس

امیر شجاع حسنی

دریاصد

1382

 

ب/A/264

مدیریت پرورش ماهی قزل آلا در سیستم مداربسته

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1382

 

ب/A/265

آشنایی با پرورش میگو

سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

1380

 

ب/A/266

آشپرخانه آبزیان (1)

روابط عمومی شیلات ایران

 

نقش آفرین

1382

 

ب/A/267

ماهی غذای سلامتی

اداره کل روابط عمومی و بین الملل شیلات ایران

 

نقش آفرین

1378

 

ب/A/268

عملیات صید

FAD

غلامرضا عباسیان

شرکت سهامی شیلات ایران

 

2

ب/A/269

رویکرد احتیاطی در صید و معرفی گونه ها در محیط جدید

FAO

غلامرضا عباسیان

معاونت صید و صنایع شیلاتی

 

2

ب/A/270

همسازی شیلات با مدیریت مناطق ساحلی

FAD

میگلی نژاد

شرکت سهامی شیلات ایران

1376

2

ب/A/271

مدیریت ماهیگیری

FAD

غلامرضا عباسیان

معاونت صید وصنایع شیلاتی

 

2

ب/A/272

توسعه آبزی پروری

FAD

 

نقش آفرین

 

 

ب/A/283

روش های طبخ میگو

مرتضی هراجی اصفهانی

علیرضا نظری

 

روابط عمومی شیلات ایران

 

1

ب/A/274

روش های ارزیابی سریع

فیلیپ تاونسلی

بهروز گران پایه

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

3

ب/A/275

تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1382

14

ب/A/276

برنامه و خلاصه مقالات

شرکت سهامی شیلات ایران

 

دانشگاه تهران

1370

1

ب/A/277

بیماریهای ماهی های آکواریومی و نحوه معالجه آنها در منزل

 

حسین عمادی

موسسه فنی پرورش ماهی

1360

1

ب/A/278

بیماریهای ماهی های آکواریومی و نحوه درمان آنها

رالف گیسلر

 

دریا سر

1389

4

ب/A/279

پرورش کپور ماهیان چینی در استخرهای های خاکی

سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

1380

9

ب/A/280

مبانی مدیریت شیلاتی

علی قاسمی

 

نقش مهر

1379

3

ب/A/281

راهنمای علمی کاربردی تکثیر ماهی قزل آلا

رضا فراهانی

 

 

 

1

ب/A/282

راهنمای تولید محصولات باارزش افزوده ازبزیان

شهرام صفی یاری – غلامعلی مرادی

حسین عمادی

علمی آبزیان

1385

9

ب/A/283

آلودگی یک مشکل جهانی در راه صنعت ماهیگیری

FAD

محمدرضا اسکاش

معاونت طرح وبرنامه شیلات ایران

1371

4

ب/A/284

راهنمای رنگی برای شناسایی میدانی ماهیان آب شیرین

 

جواد دقیق روحی

موج سبز

1382

5

ب/A/285

بیماریهای ماهیان قزل آلا و آزاد

آر.جی رابرتس – سی. جی سفرد

حینب عمادی –بهروز ضرغام افشار

علمی آبزیان

1385

2

ب/A/286

زنده زایی در جانوران

پیترجی . هوگارت

 

صفوی

1384

1

ب/A/287

پرورش ماهی در سیستم مدار بسته

رضا فراهانی

 

 

 

 

ب/A/288

پرورش قزل آلای رنگین کمان

ناصر صادقی

 

 

 

 

ب/B/289

انواع روش های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

مهرداد مرادی

 

مدیریت امور آبزیان

1388

 

ب/ B /290

15 پیام آموزشی و ترویجی ویژه پرورش دهندگان ماهی قزل آلا

سیروس نصیری

 

اداره کل شیلات همدان

1384

 

ب/ B /291

روش های طبخ آبزیان

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

 

شمس

1380

 

ب/ B /292

راهنمای کاربردی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

مهدی رضایی- داوود مهر خوانساری

 

 

 

 

ب/ B /293

مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

محمود توسلی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /294

توجیه پرورش ماهی در منابع آبی خرد موچک          ( سردآبی و گرمابی )

سیروس نصیری

 

اصلانی

1381

11

ب/ B /295

اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا

ابوالقاسم بشارت-مهرداد عبداله مشائی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /296

بسته بندی ماهی برای خرده فروشی

سویا سینگ

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

3

ب/ B /297

عملیات صید در استخرهای پروشی ماهی قزل آلا

عبدالوهاب بینائی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1380

7

ب/ B /298

اصول زیست سنجی ماهی قزل آلای پرورشی

محمود نفیسی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /299

اصول حمل متراکم بچه ماهی قزل آلا

محمد کاظم سیدی قمی –محمود نفیسی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /300

مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

مرتضی هدایت-محمد حسین طلوعی-اژدر شیری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /301

پرورش ماهی درقفس

جواد غلامرضا شیرازی-عبدالحمید اذری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

1

ب/ B /302

تولید ماهی قزل آلا در منابع آب کشاورزی

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

 

 

1377

4

ب/ B /303

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی

فرشاد رجبی-حمید رضا تقی نصیری

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /304

مدیریت بهره برداری از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

احمد قناعت پرست-محمود شکوریان-مهدی زاده

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /305

کاربرد شیراجه سویا در پرورش لارو

احمد قناعت پرست-محمد رضا رضایی خواه

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1375

1

ب/ B /306

پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج                                ( بعد از برداشت )

مهدی مومن نیا –فرشاد رجبی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

1

ب/ B /307

پرورش کپور ماهیان شالیزار ( کشت توام ماهی و برنج )

مرتضی هدایت –مهدی مومن نیا

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1381

3

ب/ B /308

مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

فیضعلی(رویش-ایرج عفت پناه-غفور مفتح)

 

معاونت تکثیر وپرورش شیلات ایران

1376

1

ب/ B /309

پرورش ماهی قزل آلا

رضا شاد

 

مدرسه رادیوئی

1381

2

ب/ B /310

هوادهی و کاربردآن در استخر های پورش کپور ماهیان

محمود توسلی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1374

1

ب/ B /311

پرورش توام اردک و ماهی

مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

2

ب/ B /312

مدیریت تغذیه و غذادهی در استخرها کپور ماهیان

ایرج عفت پناه کمائی

 

معاونت تکثیر وپرورش

1376

3

ب/ B /313

پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دستورالعمل اجرایی

مرتضی علیزاده-محمود نفیس-مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /314

مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش میگو

عادل دندانی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /315

نکات بهداشتی در تغذیه و غذا دهی قزل آلای پرورشی

مهرداد عبداله مشائی

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

3

 ب/ B /316

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان با آب شیرین در کشور دانمارک

آلفرد جاکومسن-لارس ام اسوندسن

محمود صیاد بورانی-ناصر مرادلو

مجمع ذخایر اسلامی

1392

 -

ب/ B /317

نکات کاربردی در تکثیر وپرورش ماهی قزل آلای پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان

محمد مهدی رضایی- سید هادی موسوی

 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

1389

1

ب/ B /318

تولید ماهی با آب کشاورزی

عسگری منعمی امیری   ابراهیم نیک فطرت

 

توسعه روستایی

1379

1

ب/ B /319

ملاحظات بهداشتی در صید و بهره برداری از استخر های پرورش ماهی قزل آلا

شهریار آرمان

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /320

پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی

شیوا افشار منش-محمود آئین

 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

1389

2

ب/ B /321

افزایش تولید در واحد حجم مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

محمد مهدی رضایی- داود مهری خوانساری

 

سازمان جهاد کشاورزی استان اراک

1389

1

ب/ B /322

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

مرتضی علیزاده

 

مدیریت ترویج ومشارکت مردمی استان یزد

1378

1

ب/ B /323

پرورش ماهی قزل آلا در منابع آب کشاورزی

ماهرخ عسگری

 

اداره کل شیلات تهران

1381

1

ب/ B /324

آشنایی با ماهیان خوراکی و فواید مصرف ماهی

محمد مهدی رضایی-داوود خوانساری

 

سازمان جهاد استان مرکزی

1389

1

ب/ B /325

آشنایی با روش های پرورش ماهی قزل آلا در شرایط منابع آبی در شرایط منابع آبی محدود

احمد بختیاری-حسن پور عباسی

 

مدیریت ترویج ومشارکت مردمی(همدان)

1389

1

ب/ B /326

اصول کودهی در استخر های پرورش کپور ماهیان

مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیرو پرورش آبزیان

1376

2

ب/ B /327

مدیریت ماهیدار کردن استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

محمد کازرونی منفرد- بهزاد فرحجود- محمد علی یزدانی

 

معاونت تکثیرو پرورش آبزیان

1376

 

ب/ B /328

پرورش ماهی در روستا

حسین ابراهیمی

 

 

 

15

ب/ B /329

نکات کاربردی در پرورش ماهی

روح اله مهرانی – مهرداد مرادی

 

مدیریت شیلات لرستان

1388

9

ب/ B /330

راهنمای آموزش خرید مصرف و نگه داری ماهی و میگو

مهرداد مرادی

زندگی سبز با تغذیه سبز

جهاد کشاورزی لرستان

1391

10

ب/ B /331

روش های طبخ میگو

صغری اشرف

 

اداره کل شیلات بوشهر

1390

8

ب/ B /332

راهنمای نگهداری از آکواریوم های خانگی 2

محمد رضا مهدی زاده-هاجر نوعی

 

مدیریت شیلات وامور آبزیان

 

1

ب/ B /333

300 آیتم درباره آکواریوم

 

ارمغان دامغان پور

نقش مهر

1381

1

ب/ B /334

ماهی های آکواریومی

دیوید گودوین

 

موج یبز

1383

1

ب/ B /335

ویژگی های  زیستی و ریخت شناسی ماهیان آکواریومی

الینورلورنس- سوهارنیس

پرهام بیهقی-حسین عمادی

علمی آبزیان

1387

2

ب/ B /336

معرفی ماهیان مورد مصرف در استان زنجان

محمود صیاد بورانی-مسعود سجادی

 

جها کشاورزی زنجان

 

12

ب/ B /337

زندگی ماهی ها

موریس برتون

حسین عمادی

علمی آبزیان

1386

1

ب/ B /338

زندگی ماهیان آکواریوم

محمد رضا شیخیان

 

مولف

1385

1

ب/ B /339

زندگی سبز ب تغذیه سبز

علی همتی رود سری

 

فرشید

1380

 

ب/ B /340

شیلات دراینترنت

مهدی ارجینی

 

نقش مهر

1381

1

ب/ B /341

معرفی سایتهای شیلات در اینترنت

شهرام دادگر- وحید توفیقی محمدی

بهیار جلابی جعفری-مهدی میار

نوربخش

1378

1

 

 

 

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
8214
8927
7505718

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی ساختمان شماره 2

امروز : يكشنبه 10 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 12 ساعت و-20 دقیقه قبل می باشد