معرفی مدیریت شیلات و امور آبزیان

شماره

عنوان کتاب

نام نویسنده

نام مترجم

انتشارات

سال چاپ

تعداد نسخه

الف/A /100

حقوق بین الملل دریاها(کنوانسیون حقوق دریاها)

سازمان ملل متحد

منصور پورنوری-محمد حبیبی

مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

اول-1383

1

الف/A /101

حقوق دریا( قوانین ملی کشورها در مورد منطقه انحصاری اقتصادی ، منطقه اقتصادی و انحصاری ماهیگیری

سازمان ملل متحد

منصور پرنوری – محمد حبیبی

مرکز اقیانوس شناسی ایران

اول – سال 1381

1

الف/A /102

بیولوژی کپور علفخوار

چارلز اسمیت-جروم و.شایرمن

فرهاد امینی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

4

الف/A /103

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

 

رجب محمدنظری-حسین عبداللهی-نورمحمد مخدومی

موسسه رویت سازان

اول-1385

1

الف/A /104

کاربرد فضولات حیوانی در تغذیه دام طیور وماهی

دکترمسعود هاشمی

 

فرهنگ جامع

دوم-1375

2

الف/A /105

اصول و روشهای مطالعات ژنتیکی ماهیان(جلد1)

اریک هالرمن

ایرج هاشم زاده سقرلو

نقش مهر

اول-1384

2

الف/A /106

تکنولوژی فرآورده های دریایی علم فرآوری2

دکترحسن رضوی شیرازی

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/A /107

راهنمای مطالعه بیولوژی آب شیرین

پاول آر.نیدهم

فرشته قاسمزاده-مسعودفریدونی-مرتضی جراحی

جاوید

 

1

الف/A /108

پرورش کپور و ماهیان استخری(ویراست دوم)

لازلو هورواث-گیز لاتاماس-کریس سی گریو

 

نوربخش

اول-1382

1

الف/A /109

مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان

داگلاس تاو

دکترفرهاد امینی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1374

4

الف/A /110

هیدرولوژی کاربردی

دکترمحمد مهدوی

 

دانشگاه تهران

دوم-1378

1

الف/A /111

ماهیان خلیج فارس

ه.بلگواد-ب.لوپنتین

دکتراسماعیل اعتماد-دکتربابامخیر

دانشگاه تهران

سوم-1377

1

الف/A /112

کشت وپرورش ماهی و نرمتنان در آبهای ساحلی

پ.ه.میلن

زهرا شمس

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

1372

2

الف/A /113

بیولوژی تولیدمثل(باتاکید برماهیهای ایرانی)جلد1

همایون حسینزاده صحافی

 

معاونت توسعه آبزی پروری

1380

6

الف/A /114

گیاهان آبزی

نوروزعلی-حسن عباسی

 

علوم طبیعی پدیده گران

1377

2

الف/A /115

مجموعه مقالات همایش تحول در نظام اداری

اعضای شورای تحقیقات

 

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

1383

1

الف/A/116

مجموعه مقالات کنفرانس ملی تکثیر وپرورش آبزیان

مجموعه مقالات

 

شرکت سهامی شیلات ایران

اول-1371

3

الف/A /117

مقدمه ای بر فیزیک دریاها و اقیانوسها

جی.آ.ناوس

دکترحسین مروتی

آبزیان

اول-1384

1

الف/A /118

انگلها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین ایران

دکتربهیار جلالی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1377

2

الف/A /119

طراحی ومدیریت عملیات کارگاه تکثیر و مزارع پرورش میگو

پی-کونگ وانکیج

سیدمحمد یزدان پرست اباتری

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

1371

5

الف/A/120

مدیریت ماهیگیری در آبهای شیرین

روبین جی تمپلتون

ناصر نویدر

وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

اول-1369

3

الف/A /121

راهنمای کاربردی پرورش تجاری میگوی دریایی به روش نیمه متراکم

جوزآر.ویلالون

پیروز آهنین

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1379

2

الف/A /122

مدیریت تغذیه در پرورش متراکم آبزیان

استفن گدارد

مرتضی علیزاده-شهرام دادگر

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1380

3

الف/A /123

هیدروشیمی بنیان آبزی پروری

عباس اسماعیلی ساری

 

اصلانی

اول-1383

1

الف/A /124

صید خرد با تور گوشگیر شناور

لودویک کارلسن

محمد فخری آذر

موسسه آموزشی کیش

1370

1

الف/A /125

پرورش ماهیان گرمابی(عمومی)

قناعت پرست-فرحجود-طلوعی-هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

دوم-1380

2

الف/A /126

بهداشت وپرورش ماهیان گرمابی

مهرداد عبدالله مشائی-رحیم پیغان

 

نوربخش

اول-1377

2

الف/A /127

صنعت شیلات ایران

کانون تبلیغاتی نقش آفرین

 

روابط عمومی وبین الملل شیلات ایران

1380

3

الف/A /128

کیفیت آب وبهداشت ماهی

 

 

مصطفی غفاری-عیسی شریفپور

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1385

3

الف/A /129

راهنمای صادرات محصولات شیلاتی به کشور فرانسه

معاونت اداری و برنامه ریزی دفتر طرح و توسعه گروه مطالعات بازار

 

اداره روابط عمومی شیلات ایران

1380

1

الف/A /130

شناسایی موجودات شاخص بی مهره آبهای جاری

محمدرضا احمدی-محمود نفیسی

 

خبیر

اول-1380

1

الف/A /131

مسائل صید وصیادی ایران

مجموعه مقالات

 

شرکت سهامی شیلات ایران

اول-1373

1

الف/B /132

پرورش ماهی در آبهای جاری

ریچارد-سودربرگ

شهرام دادگر-علیرضا نظری انارستانی

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1381

8

الف/B /133

غذا وتغذیه ماهی و میگوی پرورشی

آلبرت جی.تاکون

نائره بشارتی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/B /134

فرسایش بادی و کنترل آن

حسین قلی رفاهی

 

دانشگاه تهران

1378

1

الفB//135

حفاظت خاک

پرویز کردوانی

 

دانشگاه تهران

ششم-1376

1

الف/B/136

کنسروسازی(ویرایش دوم)

رسول پایان

 

آییژ

دوم-1381

1

الف/B/137

اپیدمیولوژی بیماریهای قارچی مشترک انسان و آبزیان

حسین نوروزی-فرزاد مجدی نسب-شهربانو علوی

 

شهرآب-آینده سازان

اول-1381

1

الف/B/138

تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین

سیدناصر صادقی-حسین نوروزی

 

راه دانایی

اول-1386

1

الف/B/139

تکثیر وپرورش ماهی کپور

 

جلال واللهی

معاونت طرح وبرنامه شیلات ایران

 

2

الف/B/140

تکثیر وپرورش آزاد ماهیان

علی فرزانفر

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/B/141

مدیریت پرورش ماهیان گرم آبی

 

بهروز دهدشتی

شرکت سهامی شیلات ایران

1371

1

الف/B/142

آشنایی با تکثیر وپرورش آبزیان

رجب محمد نظری

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

دوم-1382

1

الف/B/143

فرهنگ بیماریهای ماهی

جورج پست-ویلیام لکونتس

علی اصغر سعیدی-مهدی موسوی

انتشارات علمی آبزیان

اول-1385

3

الف/B/144

سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور

عباسعلی مطلبی-مصطفی شریف روحانی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/B/145

بیماریهای هامور ماهیان پرورشی

کازویانا گاساوا-ارلینرا آر.کروز

قباد آذری تاکامی-مسعود صیدگر

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/B/146

اصول احداث مزارع  تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی

مهندس ابولفضل دشتیانه

 

سازمان شیلات ایران

اول-1385

3

الف/B/147

جانوران تک یاخته ای آبهای شیرین

فنیلی-راجرسون-کولینگ

منیژه کرمی

دانشگاه شاهد

اول-1385

3

الف/B/148

اقتصاد وحسابداری به زبان ساده برای پرورش دهندگان ماهی

 

ک.ویلیامز

 

ه.پزشکمهر

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

 

 

6

الف/B/149

انواع روشهای پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان

نشریه آموزشی ترویجی

 

اداره کل شیلات استان لرستان

 

1

الف/B/150

بازرسی وبهداشت گوشت

دکتر حسن اوحدی نیا

 

علم و قلم

اول-1378

3

الف/B/151

فیزیولوژی ماهی در سیستمهای پرورش متراکم

گری.آ.ودمیر

دکتر مهرداد عبدالله مشائی

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1379

2

الف/B /152

کتاب راهنمای بیماری شناسی و روشهای تشخیصی بیماریهای میگوهای پنه اید

دونالند وی.لایتنز

دکتربابامخیر-زهره مخیر

دانشگاه تهران

اول-1385

2

الف/B /153

کاربرد ژنتیک جمعیت در شیلات(جلد2)

اریک هالرمن

ایرج هاشم زاده سقرلو

نقش مهر

اول-1384

2

الف/B/154

اصول بازاریابی وبسته بندی آبزیان

افشین عادلی

 

بی نهایت

اول-1387

1

الف/B/155

بوم شناسی ماهیان

رابرت ووتن

عباسعلی استکی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

2

الف/B/156

علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون اسلامی شیلات

شعبان تازه کام-علیرضا شیخی

 

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اول-1379

3

الف/B/157

مدیریت بهداشت و بیماریهای استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

بهیار جلالی-حمید ورشویی-رضا خمیرانی-هادی موسوی

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1376

4

الف/B/158

اصول مهندسی آبزیان

توماس ب.لاوسون

مهندس مهدی جعفری باری

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1380

2

الف/B/159

فن آوری تکثیر و پرورش متراکم میگو

جیمزان-سویینی

جیمزآ-ویبان

 

مهدی شکوری

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1376

4

الف/B/160

تغذیه ماهیان پرورشی

 

دکتر فریبرز احتشامی

سازمان شیلات ایران

اول-1386

3

الف/B/161

پرورش توام ماهی

 

بختیار مقصودی-وحید حق پناه

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1377

3

الف/B/162

ویژگیهای زیستی و ریختشناسی ماهیان جنوب ایران

مهندس سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/C/163

پرورش آبزیان در قفس

مالکوم سی ام بوریج

جواد غلامرضا شیرازی

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1381

2

الف/C/164

لیمنولوژی کاربردی

 

دکتر جلال واللهی

طاق بستان

اول-1382

1

الف/C/165

هنر آشپزی با آبزیان

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی استان زنجان

 

 

 

1

الف/C/166

روشهای طبخ ماهی

حسین نوربخش-شراره طاهری

 

اتحادیه شرکتهای تعاونی

اول-1381

1

الف/C167

طعم ماهی

 

شراره طاهری-مریم ندافی

نقش مهر

1381

1

الف//C168

آلودگی دریا

آر. بی . کلارک

محمدعلی زاهد-زینب محمدی دشتکی

نقش مهر

اول-1379

2

الف/C/169

اقتصاد آبزی پروری

دکتر کورتیس جولی – دکتر هاوارد کلونتس

دکتر حسن صالحی-ابراهیم میگلی نژاد

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1380

5

الف/C/170

آشنایی با توجیه اقتصادی پرورش ماهیان سردآبی

محمود نفیسی بهابادی

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

اول-1385

2

الف/C/171

بیولوژی پستانداران دریایی ( جلد اول )

 

دکتر شهلا جمیلی

نقش مهر

اول-1385

1

الف/C/172

باکتریها ، جلبک ها ، قارچ ها و بی مهرگان آب شیرین

عباس اسماعیلی ساری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1379

1

الف/C/173

اصول بیو شیمی ( جلد اول)

دکتر آلبرت دانیال زاده

 

مرکز نشر دانشگاه تهران

اول-1362

1

الف/C/174

راهنمای علمی و عملی ماهیگیران

جی – پرادو

علی اصغر خانی پور-باقر امینیان فتیره

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

1

الف/C/175

روش های نوین در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

علی فرزانفر

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

2

الف/C/176

دستورالعمل پرورش گیاه گراسیلاریا و فرآورده های علف های دریایی در چین

FAO/UNDP

محمدرضا حسینی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

2

الف/C/177

ماهیان دریای خزر و حوزه آبریز آن

 

ابوالقاسم شریعتی

نقش مهر

اول-1383

2

الف/C/178

تئوری و کاربرد انتقال رسوب

چی تد یانگ

صلاح کوچک زاده-کامران یوسفی

دانشگاه تهران

اول-1380

1

الف/C/179

ماهیان آب شیرین

غلامحسین وثوقی – بهزاد مستجیر

 

دانشگاه تهران

چهارم-1379

1

الف/C/180

بیمارهای آزاد ماهیان

دکتر مهدی سلطانی

 

دانشگاه تهران

اول-1380

1

الف/C/181

تغدیه آبزیان پرورشی

محمد سالک یوسفی

 

انتشارات اصلانی

اول-1379

1

الف/C/182

تجزیه و تحلیل های لیمونوژیک

روبرت جی . وتزل- جینی ای لینکز

جلال ولی اللهی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1383

1

الف/C/183

صید و نوسات ذخایر

تای ولیواستو- فلیکس فی ورایت

سیدمحمدرضا فاطمی

شرکت سهامی شیلات

اول-1377

1

الف/C/184

تهاجم شانه دار و آینده دریای خزر

دکتر عباس اسماعیلی ساری

 

نقش مهر

اول-1380

2

الف/C/185

آب برای پرورش ماهیان آب شیرین

FAO

ناصر نویدر

شرکت سهامی شیلات

دوم-1376

1

الف/C/186

کاربرد فزیولوژی ماهی در آبزی پروری

آی . ای گلو باکووا

فرحناز حیدرپور-محمود بهمنی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1380

2

الف/C/187

بیمارهای محیطی و تغذیه ای ماهیان

دکتر بهیار جلالی جعفری

 

پرتو واقعه

اول-1386

1

الف/C/188

اطلس بی مهرگان دریای خزر

یا. آ . بیوشتین و همکاران

لودمیلا دلیناد-فضه نظری

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1379

1

الف/C189

شگفتی های جهان آبزیان

دکتر حسین عماری

 

انتشارات آبزیان

اول-1384

1

الف/C/190

خاک و کشت و پرورش ماهیان آب شیرین

FAO/UNDP

عبدالعلی چعبی

شرکت سهامی شیلات

دوم-1376

2

الف/C/191

گیاهان آکواریومی گرمسیری

 

عباس حسنی نیا

نقش مهر

اول-1385

3

الف/C/192

مجموعه مقالات کنفرانس ششم شیلات ایران ( بازار یابی آبزیان )

 

 

شرکت سهامی شیلات

اول-1376

1

الف/C/193

بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی منابع تامین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان زنجان

غلامرضا صاقی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

اول-1384

1

الف/C/194

روش های  ماهی گیری با ترال دو قایقی

ام . بی یامی . اچ . اس نوئل

 

موسسه آموزشی علوم و فنون دریایی و صیادی کیش

اول-1369

1

الف/C/195

راهنمای صادرات آبزیان و فرآورده های شیلاتی به اسپانیا

معاونت اداری و برنامه ریزی دختر طرح و توسعه گروه مطالعات بازار

 

اداره روابط عمومی شیلات ایران

اول-1380

1

الف/C/196

مقدمه ای بر آمار حیاتی و کاربرد آن در شیلات

مهدی یوسفیان

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1384

1

الف/C/197

مجموعه سخنرانی های اولین گرد همایی سراسری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی صیادی کشور

 

 

معاونت صید و امور صیادان شیلات ایران

اول-1371

1

الف/C/198

بازسازی ماهیدارکردن افزایش ذخایر و ماهی گیری در آبهای داخلی شوروی

آر. برکا

سید محمد یزدان پرست اباتری

واحد انتشار متون طرح و برنامه شیلات ایران

اول-1375

2

الف/C/199

پرورش ماهی کپور و سایر ماهیان پرورشی

لازلو موروات. گیزلا لاتاماش کرسیس سیگراو

کریم مهدی نژاد-حسین خارا

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1381

3

الف/C/200

راهنمای تولید خمیر و فرآورده های خمیری ماهی

غلامرضا شویک لو

 

نقش مهر

اول-1378

2

الف/C/201

خواص ماهی ، میگو و اثرات امگا3

محمد طاهری – زهره پور احمدی

 

دنیای تغذیه

اول-1385

3

الف/D/202

تقویم آموزشی

معاونت آموزش ضمن خدمت

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی

اول-1379

1

الف/D/203

راهنمای عملی تکثیر و پرورش آبزیان

دونالد آر . مویفت

محمدرضا اسکاش

شرکت سهامی شیلات

-

1

الف/D/204

آئین کار بین المللی فرآوری کوسه ماهیان                    لابیستر)

FAO

مریم زند

معاونت طرح و برنامه شیلات ایران

-

1

الف/D/205

آبزی پروری دیروز ، امروز ، فردا

تلار علامه امینی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1377

1

الف/D/206

زیست شناسی و تکثیر ماهی کپور نقره ای

رجب محمد نظری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

اول-1375

6

الف/D/207

بیمارهای ماهیان پرورشی

دکتر بابا مغیر

 

دانشگاه تهران

اول-1364

1

الف/D/208

راهنمای گیاهان آبزی

افاماریا بورشه

مرتضی علیزاده

موج سبز

اول-1385

1

الف/D/209

ایکتیو پلانکتون های دریایی

مهناز ربانی ها

 

نقش مهر

اول-1386

1

الف/D/210

آبزیان در ادب فارسی

ع. روح بخشان

 

انتشارات علمی آبزیان

اول-1385

1

الف/D/211

مجموعه چکیده مقالات همایش ملی نقش آبزیان در سلامت جامعه

مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

 

دبیرخانه همایش ملی نقش آبزیان در سلامت جامعه

اول-1386

1

الف/D/212

واژه نامه شیلاتی  و علوم دریایی

محمدرضا بنازاده ماهانی

حسین عماری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1385

1

الف/D/213

خاویار ایران

محمود بهمنی

 

موج سبز

اول-1384

1

الف/D/214

راهنمای صنایع غذایی ( جلد اول )

ام .سی رنکن . آر. سی کیل

مجتبی دولتخواه-مریم شعبانی

سیمیا

اول-1378

1

الف/D/215

بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی

دکتر عباسعلی مطلبی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/D/216

ماهی غذایی سلامتی

ارداه آموزش و ترویج مدیریت شیلات استان یزد

 

مدیریت شیلات  استان یزد

اول-1385

1

الف/D/217

مدیریت و برنامه ریزی شیلاتی

دکتر حسن صالحی

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

اول-1389

1

الف/D/218

میکروبیولوژی محیط های آبی

دکتر شیلا صفائیان

 

احسن

1383

1

الف/D/219

آکواریوم ماهی های آبهای شور

دکتر حسین عمادی

 

علمی آبزیان

1386

1

الف/D/220

فهرست اسامی انگل های ماهیان ایران

جمیله پازوکی – محمود معصومیان – نداجعفری

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1385

1

الف/D/221

دستورالعمل تکثیر مصنوعی کفال خاکستری

کلایداس. تامارو و همکاران

کوروش امینی، سید امین سید هاشمی –مریم جرجایی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1385

1

الف/D/222

ماهی ، غذا و توسعه

 

مسعودحقی بین-بهروز گران پایه-محسن گودرزی

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1371

2

الف/D/223

طراحی و اجرای سکوهای ثابت نفتی

 

دکتر مصطفی زین الدینی

مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

1384

1

الف/D/224

راهنمای کاربردی مخاطرات ایمنی و بهداشت در امور پژوهشی و آزمایشگاهی ( جلد اول )

دکتر نیما پورنگ – مهندس مهرناز بنی اعمام

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1389

1

الف/D/225

راهنمای پرورش ، تکثیر و نگه داری ماهی دیسکوس

جک وات لی

حمید صفری

مترجم

1381

1

الف/D/226

بیماریهای میگوهای پرورشی

دکتر احمد مجیدی نسب

 

نوربخش

1377

1

الف/D/227

تکثیر وپرورش ماهی آزاد و لکا( ماهی زیبا)

 

ابولقاسم شریعتی

شهر سبز

1380

1

الف/D/228

تکثیر و پرورش آبزیان در اصفهان

پروانه خانیا

 

غزل

1380

2

الف/D/229

مروی بر بیولوژی ماهیان خاویاری خزر

ژاله سرافراز- محمد علی اکبریان

 

نقش مهر

1384

1

الف/D/230

مجموعه مقالات کنفرانس ملی بهره براری مناسب از ذخایر آبزیان دریای مازندران

وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1369

2

الف/D/231

مجموعه مقالات همایش هشتم شیلات ایران

حسن صالحی-شاپور کاکولکی-مهدی شکوری

 

معاونت تکثیر و پرورش آبزیان

1383

1

الف/D/232

مجموعه مقالات همایش توسعه کشاورزی استان زنجان

دبیرخانه همایش توسعه کشاورزی استان زنجان

 

سازمان جهاد کشاورزی

1385

3

الف/D/233

تغذیه دام ، طیور و آبزیان خوراک ها و خوراک دادن و جیره نویسی 1و2

دکتر مسعود هاشمی

همایش توسعه کشاورزی

فرهنگ جامع

1375

2

الف/D/234

کنترل کیفیت ماهی

جان کانل

 

موسسه تحقیقات شیلات ایران

1383

1

الف/D/235

آکواریوم ( نمادی از طبیعت زیر آّب

مهدی ارجینی

حمید رضا راستگوی فهیم

نقش مهر

1379

1

الف/D/236

مدیریت پرورش ماهیان آب شیرین

ای. جی . کوشه و جی . اف 143موید

 

نوربخش

1383

1

الف/D/237

فیتو پلانکتون

ا.دی.بونی

همایون حسین زاده –عباس گودرزی

شهر سبز

1379

1

الف/D/238

ایجاد و اجرای حصپ در صنایع غذایی

غلامرضا شویکلو

 

نقش مهر

1378

2

الف/D/239

بیهوشی و روش عمل تکثیر2بار در سال ماهی قزل آلای رنگین کمان

یدالله مهرابی

 

اصلانی

1381

2

الف/D/240

مدیریت بهداشت در استخرهای پرورش میگو

پی.کان راچاکول

فرزاد مجدی نسب

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

1376

1

الف/D/241

سمینار بررسی روابط عمومی و مدیریت شیلات

 

محمد رضا رحیمی بر

شرکت سهامی شیلات

1372

1

الف/D/242

ماهی نیاز سلامتی

 

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

 

2

الف/D/243

آشپزی آسان با آبزیان

رضا طاهرنژاد

 

انتشارات صفوی

1385

3

الف/D/244

ویژه نامه مدرسین

عبداحمید ماهیانه

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان آموزش وترویج

1379

2

الف/D/245

راهنمای شناسایی جلبک های آب شیرین

میلاری بلچر- اریکا سوئل

دکتر هادی محمدی

انتشارات علمی آبزیان

1385

2

الف/D/247

آشپرخانه آبزیان هنر طبخ میگو و ماهی

شیرین حسینی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1382

1

الف/D/248

تولید بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان از تخم چشم زده

محمد محبوب – ایرج رحمانی

 

نقش مهر

1384

2

الف/D/249

بیمارهای ماهیان پرورشی دریایی

ی. س. کونگ- ت. م کائو

بهیار جلالی-فرزاد مجری نسب

معاونت تکثیروپرورش آبزیان

 

5

الف/D/249

راهنمای مصور بهداشت در صنایع غذایی

حمیدرضا شاهمحمدی

 

صفوی

1384

4

الف/D/250

اصول پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب و کانال های کشاورزی

محمود نفیسی – بهیار جلالی – امیر سعید ویلکی

 

معاونت تکثیروپرورش آبزیان

1380

12

الف/D/251

تکثیر ، پرورش و نگه داری ماهیان زینتی (1)                    ( خانواده کار اسیده )

مهدی ارجینی

 

نقش مهر

1380

3

الف/D/252

پروبیوتیک ها ( تکنولوژی نوین در آبزی پروری )

رضا قشقایی – مهدی لایق

 

نقش مهر

1383

2

الف/D/253

راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و دارویی آّزیان درایران

نادر افشار- مازندران

 

نوربخش

1381

1

الف/D/254

راهنمای مصور تشخیص نرو ماده در ماهی های آکواریومی

حسین عماری

 

علمی آبزیان

1385

5

الف/D/255

آئین نامه ماهیگیری مسئولانه

سازمان خواربارو کشاورزی ملل متحد

مجید خدیوی نیامقدم

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

1

الف/D/256

اصول اجرایی GMP در صنایع غذایی

غلامرضا شویک لو

 

نقش مهر

1381

2

ب/A/257

روش های علمی کاربردی تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1390

5

ب/A/258

راهنمای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1390

 

ب/A/259

راهنمای ماهیگیران

و.ا.چ.پری مدین

محمد رضا کازرونیان

شرکت سهامی شیلات ایران

1370

 

ب/A/260

بیمارهای ماهیان قزل آلای پرورشی

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1380

 

ب/A/261

مدیریت مزرعه پرورش قزل آلا( علمی کاربردی )

امیر سعید ویلکی

 

نقش مهر

1384

 

ب/A/262

پرورش ماهی قزل آلا در مظهر قنات

محمد محبوب

 

نقش مهر

1384

 

ب/A/263

آرتمیا ( تولید سیست و بیومس آرتمیا)

پاتریک لاونذ پاتریک سارجلوس

امیر شجاع حسنی

دریاصد

1382

 

ب/A/264

مدیریت پرورش ماهی قزل آلا در سیستم مداربسته

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1382

 

ب/A/265

آشنایی با پرورش میگو

سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

1380

 

ب/A/266

آشپرخانه آبزیان (1)

روابط عمومی شیلات ایران

 

نقش آفرین

1382

 

ب/A/267

ماهی غذای سلامتی

اداره کل روابط عمومی و بین الملل شیلات ایران

 

نقش آفرین

1378

 

ب/A/268

عملیات صید

FAD

غلامرضا عباسیان

شرکت سهامی شیلات ایران

 

2

ب/A/269

رویکرد احتیاطی در صید و معرفی گونه ها در محیط جدید

FAO

غلامرضا عباسیان

معاونت صید و صنایع شیلاتی

 

2

ب/A/270

همسازی شیلات با مدیریت مناطق ساحلی

FAD

میگلی نژاد

شرکت سهامی شیلات ایران

1376

2

ب/A/271

مدیریت ماهیگیری

FAD

غلامرضا عباسیان

معاونت صید وصنایع شیلاتی

 

2

ب/A/272

توسعه آبزی پروری

FAD

 

نقش آفرین

 

 

ب/A/283

روش های طبخ میگو

مرتضی هراجی اصفهانی

علیرضا نظری

 

روابط عمومی شیلات ایران

 

1

ب/A/274

روش های ارزیابی سریع

فیلیپ تاونسلی

بهروز گران پایه

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

3

ب/A/275

تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان

رضا فراهانی

 

نقش مهر

1382

14

ب/A/276

برنامه و خلاصه مقالات

شرکت سهامی شیلات ایران

 

دانشگاه تهران

1370

1

ب/A/277

بیماریهای ماهی های آکواریومی و نحوه معالجه آنها در منزل

 

حسین عمادی

موسسه فنی پرورش ماهی

1360

1

ب/A/278

بیماریهای ماهی های آکواریومی و نحوه درمان آنها

رالف گیسلر

 

دریا سر

1389

4

ب/A/279

پرورش کپور ماهیان چینی در استخرهای های خاکی

سید ناصر صادقی

 

نقش مهر

1380

9

ب/A/280

مبانی مدیریت شیلاتی

علی قاسمی

 

نقش مهر

1379

3

ب/A/281

راهنمای علمی کاربردی تکثیر ماهی قزل آلا

رضا فراهانی

 

 

 

1

ب/A/282

راهنمای تولید محصولات باارزش افزوده ازبزیان

شهرام صفی یاری – غلامعلی مرادی

حسین عمادی

علمی آبزیان

1385

9

ب/A/283

آلودگی یک مشکل جهانی در راه صنعت ماهیگیری

FAD

محمدرضا اسکاش

معاونت طرح وبرنامه شیلات ایران

1371

4

ب/A/284

راهنمای رنگی برای شناسایی میدانی ماهیان آب شیرین

 

جواد دقیق روحی

موج سبز

1382

5

ب/A/285

بیماریهای ماهیان قزل آلا و آزاد

آر.جی رابرتس – سی. جی سفرد

حینب عمادی –بهروز ضرغام افشار

علمی آبزیان

1385

2

ب/A/286

زنده زایی در جانوران

پیترجی . هوگارت

 

صفوی

1384

1

ب/A/287

پرورش ماهی در سیستم مدار بسته

رضا فراهانی

 

 

 

 

ب/A/288

پرورش قزل آلای رنگین کمان

ناصر صادقی

 

 

 

 

ب/B/289

انواع روش های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

مهرداد مرادی

 

مدیریت امور آبزیان

1388

 

ب/ B /290

15 پیام آموزشی و ترویجی ویژه پرورش دهندگان ماهی قزل آلا

سیروس نصیری

 

اداره کل شیلات همدان

1384

 

ب/ B /291

روش های طبخ آبزیان

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

 

شمس

1380

 

ب/ B /292

راهنمای کاربردی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

مهدی رضایی- داوود مهر خوانساری

 

 

 

 

ب/ B /293

مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

محمود توسلی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /294

توجیه پرورش ماهی در منابع آبی خرد موچک          ( سردآبی و گرمابی )

سیروس نصیری

 

اصلانی

1381

11

ب/ B /295

اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا

ابوالقاسم بشارت-مهرداد عبداله مشائی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /296

بسته بندی ماهی برای خرده فروشی

سویا سینگ

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1375

3

ب/ B /297

عملیات صید در استخرهای پروشی ماهی قزل آلا

عبدالوهاب بینائی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1380

7

ب/ B /298

اصول زیست سنجی ماهی قزل آلای پرورشی

محمود نفیسی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /299

اصول حمل متراکم بچه ماهی قزل آلا

محمد کاظم سیدی قمی –محمود نفیسی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

2

ب/ B /300

مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

مرتضی هدایت-محمد حسین طلوعی-اژدر شیری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /301

پرورش ماهی درقفس

جواد غلامرضا شیرازی-عبدالحمید اذری

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

1

ب/ B /302

تولید ماهی قزل آلا در منابع آب کشاورزی

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

 

 

1377

4

ب/ B /303

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی

فرشاد رجبی-حمید رضا تقی نصیری

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /304

مدیریت بهره برداری از استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

احمد قناعت پرست-محمود شکوریان-مهدی زاده

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /305

کاربرد شیراجه سویا در پرورش لارو

احمد قناعت پرست-محمد رضا رضایی خواه

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1375

1

ب/ B /306

پرورش ماهی قزل آلا در مزارع برنج                                ( بعد از برداشت )

مهدی مومن نیا –فرشاد رجبی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1379

1

ب/ B /307

پرورش کپور ماهیان شالیزار ( کشت توام ماهی و برنج )

مرتضی هدایت –مهدی مومن نیا

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1381

3

ب/ B /308

مدیریت تغذیه و کنترل کیفی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

فیضعلی(رویش-ایرج عفت پناه-غفور مفتح)

 

معاونت تکثیر وپرورش شیلات ایران

1376

1

ب/ B /309

پرورش ماهی قزل آلا

رضا شاد

 

مدرسه رادیوئی

1381

2

ب/ B /310

هوادهی و کاربردآن در استخر های پورش کپور ماهیان

محمود توسلی

 

شرکت سهامی شیلات ایران

1374

1

ب/ B /311

پرورش توام اردک و ماهی

مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

2

ب/ B /312

مدیریت تغذیه و غذادهی در استخرها کپور ماهیان

ایرج عفت پناه کمائی

 

معاونت تکثیر وپرورش

1376

3

ب/ B /313

پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دستورالعمل اجرایی

مرتضی علیزاده-محمود نفیس-مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /314

مدیریت آماده سازی استخرهای پرورش میگو

عادل دندانی

 

معاونت تکثیر وپرورش آبزیان

1376

1

ب/ B /315

نکات بهداشتی در تغذیه و غذا دهی قزل آلای پرورشی

مهرداد عبداله مشائی

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

3

 ب/ B /316

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان با آب شیرین در کشور دانمارک

آلفرد جاکومسن-لارس ام اسوندسن

محمود صیاد بورانی-ناصر مرادلو

مجمع ذخایر اسلامی

1392

 -

ب/ B /317

نکات کاربردی در تکثیر وپرورش ماهی قزل آلای پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان

محمد مهدی رضایی- سید هادی موسوی

 

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

1389

1

ب/ B /318

تولید ماهی با آب کشاورزی

عسگری منعمی امیری   ابراهیم نیک فطرت

 

توسعه روستایی

1379

1

ب/ B /319

ملاحظات بهداشتی در صید و بهره برداری از استخر های پرورش ماهی قزل آلا

شهریار آرمان

 

معاونت تکثیر وپرورش

1380

1

ب/ B /320

پرورش ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی

شیوا افشار منش-محمود آئین

 

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

1389

2

ب/ B /321

افزایش تولید در واحد حجم مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

محمد مهدی رضایی- داود مهری خوانساری

 

سازمان جهاد کشاورزی استان اراک

1389

1

ب/ B /322

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

مرتضی علیزاده

 

مدیریت ترویج ومشارکت مردمی استان یزد

1378

1

ب/ B /323

پرورش ماهی قزل آلا در منابع آب کشاورزی

ماهرخ عسگری

 

اداره کل شیلات تهران

1381

1

ب/ B /324

آشنایی با ماهیان خوراکی و فواید مصرف ماهی

محمد مهدی رضایی-داوود خوانساری

 

سازمان جهاد استان مرکزی

1389

1

ب/ B /325

آشنایی با روش های پرورش ماهی قزل آلا در شرایط منابع آبی در شرایط منابع آبی محدود

احمد بختیاری-حسن پور عباسی

 

مدیریت ترویج ومشارکت مردمی(همدان)

1389

1

ب/ B /326

اصول کودهی در استخر های پرورش کپور ماهیان

مرتضی هدایت

 

معاونت تکثیرو پرورش آبزیان

1376

2

ب/ B /327

مدیریت ماهیدار کردن استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

محمد کازرونی منفرد- بهزاد فرحجود- محمد علی یزدانی

 

معاونت تکثیرو پرورش آبزیان

1376

 

ب/ B /328

پرورش ماهی در روستا

حسین ابراهیمی

 

 

 

15

ب/ B /329

نکات کاربردی در پرورش ماهی

روح اله مهرانی – مهرداد مرادی

 

مدیریت شیلات لرستان

1388

9

ب/ B /330

راهنمای آموزش خرید مصرف و نگه داری ماهی و میگو

مهرداد مرادی

زندگی سبز با تغذیه سبز

جهاد کشاورزی لرستان

1391

10

ب/ B /331

روش های طبخ میگو

صغری اشرف

 

اداره کل شیلات بوشهر

1390

8

ب/ B /332

راهنمای نگهداری از آکواریوم های خانگی 2

محمد رضا مهدی زاده-هاجر نوعی

 

مدیریت شیلات وامور آبزیان

 

1

ب/ B /333

300 آیتم درباره آکواریوم

 

ارمغان دامغان پور

نقش مهر

1381

1

ب/ B /334

ماهی های آکواریومی

دیوید گودوین

 

موج یبز

1383

1

ب/ B /335

ویژگی های  زیستی و ریخت شناسی ماهیان آکواریومی

الینورلورنس- سوهارنیس

پرهام بیهقی-حسین عمادی

علمی آبزیان

1387

2

ب/ B /336

معرفی ماهیان مورد مصرف در استان زنجان

محمود صیاد بورانی-مسعود سجادی

 

جها کشاورزی زنجان

 

12

ب/ B /337

زندگی ماهی ها

موریس برتون

حسین عمادی

علمی آبزیان

1386

1

ب/ B /338

زندگی ماهیان آکواریوم

محمد رضا شیخیان

 

مولف

1385

1

ب/ B /339

زندگی سبز ب تغذیه سبز

علی همتی رود سری

 

فرشید

1380

 

ب/ B /340

شیلات دراینترنت

مهدی ارجینی

 

نقش مهر

1381

1

ب/ B /341

معرفی سایتهای شیلات در اینترنت

شهرام دادگر- وحید توفیقی محمدی

بهیار جلابی جعفری-مهدی میار

نوربخش

1378

1

 

 

 

 

-  با مصرف ماهي سلامتي را به خانواده خود هديه دهيد.

- مصرف آبزيان باعث كاهش درصد سكته هاي قلبي مي شود.

- با مصرف ماهي، كودكاني سالمتر و شادابتر و باهوش تر خواهيد داشت.

- عدم چاقي، تناسب اندام، سلامتي جسم، با مصرف گوشت ماهي.

- با مصرف دو وعده ماهي در هفته، تقويت هوش و ذكاوت خانواده خود كوشا باشيد.

- ماهي هديه ي خداوندي است، آن را از كودكان دريغ ننماييد.

- با مصرف ماهي بدن خود را در مقابل افزايش رسوب كلسترول بيمه نماييد.

- آيا مي دانيد مصرف ماهي ابتلا به بيماري قلبي را كاهش مي دهد.

- آيا مي دانيد گوشت ماهي حاوي 13 نوع ويتامين ضروري بدن است

- مصرف ماهي از بروز افسردگي جلوگيري مي كند.

- بياييد طراوت و شادابي را با مصرف آبزيان به روحمان هديه دهيم.

- گوشت ماهي، حاوي چربي ها مفيد، پروتئين مرغوب، ويتامين هاي گوناگون.

- گوشت ماهي غذايي كامل، با هضمي آسان و سرشار از مواد مغذي.

- اگر چاق هستيد، اگر چربي خون داريد يا اوره خونتان زياد است. آبزيان مصرف كنيد.

- اگر طول عمر بيشتري مي خواهيد بايد ماهي مصرف كنيد.

-آيا مي دانيد ويتامين A موجود در گوشت ماهي موجب بينايي بيشتر مي شود.

- با مصرف مرتب گوشت ماهي خطر ابتلاء‌به بيماري گواتر و آسم كاهش مي يابد.

- مصرف ماهي: عدم ابتلاء به گواتر

- سلامتي بدون پزشك= مصرف ماهي

- ماهي بخوريد تا دندانهاي شما سالم بماند.

- با مصرف ماهي از پيري زودرس جلوگيري كنيد.

- ماهي فقط غذا نيست دوا هم هست.

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
7390
8927
7504894

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس جهاد کشاورزی ساختمان شماره 2

امروز : يكشنبه 10 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 10 ساعت و-21 دقیقه قبل می باشد