سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

‌قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي


‌ماده 1 - امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه بر اساس مجوزهاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده يا مي‌شود در اين قانون (‌مؤسسه) ناميده مي‌شوند صرفاً تابع اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن‌مي‌باشند.
‌تبصره - اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
‌ماده 2 - اعتبارات جاري و عمراني اين مؤسسات و همچنين اعتبارات اختصاصي (‌معادل درآمدهاي اختصاصي برآورد شده از سوي مؤسسات)‌همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح به صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب مي‌شود.
‌ماده 3 - تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هر سه ماه ، حداقل به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصي معادل كليه‌درآمدهاي وصولي كه به خزانه واريز شده است از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط در اختيار هر يك از مؤسسات قرار مي‌گيرد.
‌ماده 4 - كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه‌اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي آن سال مؤسسه منظور خواهد شد.
‌ماده 5 - كليه مؤسسات موضوع اين قانون مي‌توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي و عمراني از هدايا و‌كمكهاي مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه كردن آن گونه كمكهاي مردمي تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت امناء مؤسسات ذيربط به‌تصويب وزارتين مربوطه برسد.
‌ماده 6 - به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي احداث،‌تعمير، نگهداري و خدمات سلف سرويس‌ها، خوابگاههاي دانشجويي و تأمين مسكن اعضاي هيأت علمي، شركت سهامي خاص تأسيس نمايد كه‌اساسنامه اين شركتها با پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 7 - اين مؤسسات مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه‌ها را نگهداري و صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را‌تنظيم و پس از گواهي ذيحساب بهمراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از‌صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
‌ماده 8 - اين مؤسسات مكلفند گزارش عمليات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پيش‌بيني شده، در بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
‌ماده 9 - آيين‌نامه اجرايي هر يك از مواد فوق بر حسب نياز به پيشنهاد هيأت امناي مؤسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره - تركيب هيأتهاي امناء مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود.
‌ماده 10 - اين قانون از اول سال 1370 لازم‌الاجرا بوده و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي كشور و آيين‌نامه معاملات دولتي به استثناي ماده31 قانون مذكور، در مورد اين مؤسسات نافذ نخواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1369.10.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1322
3928
4668559


IP شما : 54.146.206.127

جستجوی گوگل


امروز : چهارشنبه 26 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی دوشنبه 24 دی 1397 11:53:04 ق ظ می باشد