سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

‌قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب

‌قانون تفریغ بودجه سال‌هایپس از انقلاب

 

ماده 1 - به منظور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق اصل 55 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس ضوابط مقرر در این قانون « صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور » هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره - دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم « صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور » و همچنین نمونه فرم های مورد نیاز و چگونگی تنظیم و ارائه آن به رعایت مفاد این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور مشترکاً تعیین و ابلاغ خواهد شد.


ماده 2 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلفند حسب مورد حساب ها و صورت های مالی خود را تهیه و پس از تایید و یا تصویب مراجع ذیربط در مواعد ذیل یک نسخه آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
الف - در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد.
ب - در مورد شرکت های دولتی و سایر دستگاه های مذکور در این قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر این صورتحساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد.
تبصره 1 - آن تعداد از دستگاه های مذکور در این قانون که تا تاریخ تصویب این قانون نتوانسته اند حساب های نهایی و صورت های مالی سنوات 1361 به بعد خود را در مواعد قانونی مربوط تهیه و به مراجع ذیربط تسلیم نمایند مکلفند حساب ها و صورت های مالی 1361 تا پایان 1364 خود را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود تنظیم و ارسال دارند.
تبصره 2 - حساب ها و صورت های مالی سنوات ( 1353 تا پایان 1360 ) کماکان بر طبق تبصره ( 66 ) قانون بودجه سال 1361 و تبصره ( 69 ) قانون بودجه سال 1363 تنظیم خواهد شد.


ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور مربوط به سنوات 1361 تا پایان 1365 را طبق برنامه زمان بندی شده که در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد تهیه و تنظیم نموده و پس از تایید هیات وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال دارد.


ماده 4 - هرگاه بعضی از دستگاه های مذکور در این قانون نسخ حساب نهایی و یا حساب و صورت های مالی هر یک از سنوات مربوط را در مهلت های تعیین شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ننمایند وزارت مزبور مکلف است به شرح زیر عمل نماید.
1 - فهرست دستگاه های موضوع این ماده را به ضمیمه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیمی هر سال جهت بررسی و تعقیب موضوع و اقدامات قانونی به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
2 - در مورد دستگاه های مندرج در فهرست موضوع بند ( 1 ) این ماده که از محل اعتبارات عمومی دولت استفاده نموده اند در مقابل اعتبارات مصوب مربوط هر دستگاه پرداخت های خزانه از این بابت پس از وضع وجوه برگشتی به خزانه و در مقابل درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال مورد عمل دستگاه وصولی های خزانه از این بابت را در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال منظور نماید.
3 - چنانچه ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که به گواهی هیات مدیره یا هیات عامل، حسب مورد رسیده لیکن ظرف مهلت تعیین شده در این قانون به تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساس نامه مربوط نرسیده باشد ارقام مورد لزوم از صورت های مالی مذکور استخراج و در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور درج نماید.
4 - در مواردی که تهیه حساب درآمد و هزینه مربوط به اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال برخی از دستگاه های جزئاً و یا کلاً بر طبق عناوین و تقسیم بندی مندرج در قانون بودجه سال مربوط ( برنامه، مواد هزینه، طرح در مورد هزینه و طبقه بندی درآمدها ) به علت عدم رعایت موازین مربوط مقدور نباشد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ارقام هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و درآمد این قبیل موارد را از صورت حساب های مربوط استخراج و به صورت یک قلم در صورت های منضم به صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور سال مورد نظر منظور و فهرست دستگاه های مختلف موضوع این بند را جهت بررسی و تعقیب و اقدامات قانونی همراه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور اصلاح شده دستگاه های موضوع بندهای ( 2 ) و ( 3 ) این ماده را در سالی که حساب نهایی و یا صورت های مالی مصوب مربوط به وزارت مذکور واصل می گردد تهیه و همراه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور همان سال به هیات وزیران تسلیم نماید تا پس از تایید به دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.


ماده 5 - مسوولان مربوط در دستگاه های مشمول این قانون من جمله شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اطلاعات و مدارک مربوط به حساب های سنوات مذکور را که به نحوی از انحا در رابطه با تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور هر سال مورد مطالبه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد در اسرع وقت تهیه و به وزارت مذکور ارسال نمایند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است درآمدهای وصولی و عملکرد هزینه های هر سال خود را با همان عناوین و مشخصات و طبقه بندی که در قانون بودجه سال مربوط برای آن پیش بینی شده یا می شود بر اساس ضوابط مقرر در این قانون جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.


ماده 6 - دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم ) و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات های مستشاری ارجاع نماید.


ماده 7 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات تنظیم به موقع صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن تجدید نظر در تشکیلات موجود نسبت به ایجاد تشکیلات متناسبی برای این امر اقدام نماید. وزارت برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اداره تشکیلات مذکور و اجرای این قانون را در برنامه جداگانه ای تحت عنوان « برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور » در لایحه بودجه هر سال منظور خواهد نمود.
تبصره - تا معادل بیست در صد اعتبار برنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 7 برای اصلاح و بهبود سیستم های حسابداری مورد عمل و همچنین تشویق و ترغیب کارمندان و سایر کسانی که در امر تهیه و تنظیم حساب ها و همچنین صورت حساب های عملکرد سالانه بودجه کل کشور فعالیت موثری مبذول می دارند در لایحه بودجه هر سال مطابق اصل 53 قانون اساسی اختصاص خواهد یافت و اعتبار مذکور بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات استخدامی و با رعایت مقررات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می باشد.


ماده 8 - شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این قانون می باشند.


ماده 9 - پس از تصویب آیین نامه اجرایی این قانون قسمت اخیر ماده ( 37 ) و مواد ( 74 ) و ( 78 ) قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دی ماه 1349 ( و همچنین بند « ج » ماده « 1 » و ماده « 8 » و قسمت اخیر ماده 43 قانون دیوان محاسبات کشور در رابطه با تهیه لایحه تفریغ بودجه ) و سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی است.


ماده 10 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/4/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1296
3928
4668533


IP شما : 54.146.206.127

جستجوی گوگل


امروز : چهارشنبه 26 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی دوشنبه 24 دی 1397 11:53:04 ق ظ می باشد