سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

 

قانون تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات

قانون تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات

ماده واحده ـ متن تجديدنظرشده « كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات» مصوب بيست ‌و نهمين اجلاس سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد (فائو) به شرح پيوست تصويب مي‌گردد و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود اسناد تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.

تبصره ۱ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران براي هرگونه اصلاح كنوانسيون در اجراء ماده (۲۱) آن، الزامي است.

تبصره ۲ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، متن پيوست قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات مصوب ۷/۴/۱۳۵۱ كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات (متن تجديدنظرشده جديد)

مقدمه
طرفهاي متعاهد:
با تصديق ضرورت همكاري بين المللي در كنترل آفات گياهي و فرآورده هاي گياهي و جلوگيري از گسترش بين المللي آنها و به‌ويژه ورود آنها به مناطق در معرض خطر؛
با تصديق اين كه اقدامات بهداشت گياهي بايد از نظر فني موجه و شفاف باشد و نبايد به گونه‌اي به كار گرفته شود كه موجب ايجاد تبعيض اجباري يا غيرموجه يا محدوديت پنهاني به‌ويژه در تجارت بين المللي شود؛
با تمايل به اطمينان يافتن از وجود هماهنگي نزديك بين اقداماتي كه به سمت اين اهداف سوق داده شده اند.
با تمايل به تهيه چهارچوبي براي توسعه و كاربرد اقدامات هماهنگ در زمينه بهداشت گياهي و تشريح جزئيات استانداردهاي بين المللي مربوط؛
با در نظر گرفتن اصول مورد تأييد بين المللي حاكم بر حفظ گياهان، بهداشت انسان و حيوان و محيط زيست؛ و
با توجه به موافقتنامه‌هاي منعقدشده در نتيجه نشست اروگوئه در مورد مذاكرات تجاري چندجانبه، از جمله موافقتنامه به‌كارگيري اقدامات بهداشتي و بهداشت گياهي؛
به شرح زير توافق نموده‌اند:

ماده ۱ـ هدف و مسؤوليت

۱ـ طرفهاي متعاهد با هدف تأمين اقدامات مشترك و مؤثر براي جلوگيري از گسترش و ورود آفات گياهي و فرآورده هاي گياهي و ترويج اقدامات مناسب براي كنترل آنها متعهد مي‌شوند تا اقدامات قانوني، فني و اجرائي را كه در اين كنوانسيون و موافقتنامه‌هاي تكميلي به موجب ماده (۱۶) مشخص‌شده است اتخاذ كنند.

۲ـ هر طرف متعاهد بايد مسؤوليت تحقق كليه الزامات اين كنوانسيون را در قلمرو خود بپذيرد، بدون آن‌كه خدشه‌اي بر تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي وارد آيد.

۳ـ تقسيم مسؤوليت هاي تحقق الزامات اين كنوانسيون بين سازمان هاي عضو فائو و دولت هاي عضو آن كه طرفهاي متعاهد هستند بايد طبق صلاحيت هاي آنها انجام شود.

۴ـ طرفهاي متعاهد مي‌توانند در صورت اقتضاء مفاد اين كنوانسيون را علاوه بــر گياه و فرآورده هاي گياهي، به محل‌هاي نگهداري، مواد بسته‌بندي، حمل و نقل، بار گُنج (كانتينر)، خاك و هر موجود زنده (ارگانيسم) ديگر، شيء يا ماده كه استعداد ميزباني يا گسترش آفات گياهي را دارد، به‌ويژه در صورتي‌كه حمل و نقل بين المللي در آن دخيل باشد، تعميم دهند.

ماده ۲ـ كاربرد اصطلاحات

۱ـ از نظر اين كنوانسيون، اصطلاحات زير داراي معنايي خواهد بود كه در زير به آنها داده شده است.
« منطقه شيوع پايين آفات» ـ منطقه‌اي اعم از كل يك كشور، بخشي از يك كشور، و يا تمام يا بخش‌هايي از چندين كشور ـ به گونه‌اي كه توسط مقام هاي صلاحيتدار مشخص‌ شده است ـ كه در آن يك آفت خاص در سطوح پايين به‌وجود مي‌آيد و مشمول اقدامات مؤثر مراقبتي، كنترلي يا ريشه كني است.
« كميسيون» ـ كميسيون اقدامات بهداشت گياهي كه بر اساس ماده (۱۱) اين كنوانسيون تأسيس شده است.
« منطقه در معرض خطر» ـ منطقه‌اي كه عوامل اقليمي شرايط مساعدي را براي رشد آفتي فراهم مي سازد كه حضور آن در منطقه به خسارت هاي مهم اقتصادي منجر خواهد شد.
« استقرار» ـ تداوم يك آفت درون منطقه پس از ورود، براي آينده قابل پيش‌بيني.
« اقدامات هماهنگ بهداشت گياهي» ـ اقدامات بهداشت گياهي كه توسط طرفهاي متعاهد بر اساس استانداردهاي بين المللي وضع شده است.
« استانداردهاي بين المللي» ـ استانداردهاي بين المللي كه طبق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۱۰) اين كنوانسيون وضع شده است.
« ورود» ـ ورود يك آفت كه منجر به استقرار آن شود.
« آفت» ـ هر نوع گونه، سويه، يا زيست گونه گياهي، جانوري يا عامل بيماريزا كه براي گياهان يا فرآورده هاي گياهي مضر باشد.
« تجزيه و تحليل خطر آفت» ـ فرايند ارزيابي شواهد زيست شناختي يا ساير شواهد علمي و اقتصادي براي تعيين مهار شدن يا نشدن يك آفت و ميزان اقدامات بهداشت گياهي كه بايد براي مقابله با آن به‌كار گرفته شود.
« اقدام بهداشت گياهي» ـ هر گونه قانون، مقرره يا روش رسمي با هدف جلوگيري از ورود و يا گسترش آفات.
« فرآورده‌هاي گياهي» ـ موادي كه ساختگي نبوده و از گياه به دست مي‌آيد (از جمله غلات) و آن دسته از محصولات توليدي كه ذاتاً يا از طريق فرآوري، ممكن است خطر ورود يا گسترش آفات را به‌وجود آورد.
« گياهان» ـ گياهان زنده و قسمت‌هاي آن از جمله دانه و ژرم پلاسم.
« آفت قرنطينه اي» ـ آفتي با اهميت اقتصادي بالقوه براي منطقه در معرض خطر به وسيله آن، كه هنوز در آنجا وجود ندارد يا اين كه وجود دارد اما پراكندگي گسترده ندارد و به طور رسمي تحت كنترل مي باشد.
« استانداردهاي منطقه‌اي» ـ استانداردهايي كه توسط سازمان منطقه اي حفظ نباتات براي راهنمايي اعضاء آن سازمان وضع شده است.
« اقلام تحت كنترل» ـ هر گونه گياه، فرآورده گياهي، محل نگهداري، مواد بسته‌بندي، حمل و نقل، بار گُنج (كانتينر)، خاك يا هر موجود زنده (ارگانيسم) ديگر، شيء يا موادي كه قابليت پرورش يا گسترش آفات را دارد و چنين تلقي مي‌شود كه نيازمند اقدامات بهداشت گياهي است به‌ويژه در صورتي كه حمل ‌و نقل بين المللي در آن دخيل باشد.
« آفت غيرقرنطينه‌اي تحت كنترل» ـ آفت غيرقرنطينه‌اي كه وجود آن در گياهان براي كاشت، استفاده مورد نظر از آن گياهان را متأثر از اثر اقتصادي غيرقابل قبول مي‌كند و بنابر اين در قلمرو طرف متعاهد واردكننده تحت كنترل قرار گرفته است.
« آفت تحت كنترل» ـ آفت قرنطينه‌اي يا آفت غيرقرنطينه‌اي تحت كنترل.
« دبير» ـ دبير كميسيون كه بر اساس ماده (۱۲) منصوب شده است.
« از نظر فني توجيه‌شده» ـ توجيه‌شده بر اساس نتايج به‌دست آمده از طريق استفاده از تجزيه و تحليل مناسب خطر آفت يا آزمايش و ارزيابي مقايسه‌اي ديگر از اطلاعات علمي موجود.

۲ـ معاني كه در اين ماده آمده است، محدود به كاربرد اين كنوانسيون است و چنين تلقي نخواهد شد كه بر معاني به كار رفته در قوانين يا مقررات داخلي طرفهاي متعاهد تأثير خواهد گذاشت.

ماده ۳ـ ارتباط با ساير موافقتنامه‌هاي بين المللي
هيچ چيزي در اين كنوانسيون بر حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه‌هاي بين المللي مربوط تأثير نخواهد گذاشت.

ماده ۴ـ مفاد كلي مربوط به ترتيبات سازماني براي حفظ ملي نباتات

۱ـ هر طرف متعاهد موظف است در حد توان خود نسبت به ايجاد يك سازمان رسمي ملي حفظ نباتات با مسؤوليت هاي عمده‌اي كه در اين ماده ذكر شده است اقدام نمايد.

۲ـ مسؤوليت هاي سازمان رسمي ملي حفظ نباتات شامل موارد زير خواهد بود:

الف ـ صدور گواهينامه‌هاي مربوط به مقررات بهداشت گياهي طرف متعاهد واردكننده براي محموله هاي گياهي، فرآورده هاي گياهي و ساير اقلام تحت كنترل؛

ب ـ نظارت بر رشد گياهان، از جمله مناطق تحت كشت (از قبيل زمين، مزارع كشاورزي، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه‌ها و آزمايشگاه ها) و گياهان‌وحشي و گياهان و فرآورده‌هاي گياهي موجود در انبار يا در حال حمل، به‌ويژه با هدف گزارش‌دهي وقوع، شيوع و گسترش آفات و كنترل اين آفات، از جمله گزارش‌دهي موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده (۸) اين كنوانسيون؛

پ ـ بازرسي محموله‌هاي گياهي و فرآورده‌هاي گيـاهي در حال جابه‌جايي در رفت و آمد بين المللي و در صورت اقتضاء بازرسي ساير اقلام تحت كنترل، به‌ويژه با هدف جلوگيري از ورود و گسترش آفات؛

ت ـ آلودگي‌زدايي يا گندزدايي محموله‌هاي گياهي، فرآورده‌هاي گياهي و ساير اقلام تحت كنترل در حال جابه‌جايي در رفت و آمد بين المللي به منظور تحقق الزامات بهداشت گياهي.

ث ـ حفظ مناطق در معرض خطر و شناسايي، نگهداري و نظارت بر مناطق عاري از آفت و مناطق شيوع پايين آفت.

ج ـ انجام تجزيه و تحليل خطر آفت.

چ ـ حصول اطمينان از طريق رويه‌هاي مناسب، از اين كه امنيت بهداشت گياهي محموله‌ها پس از گواهي در رابطه با تركيب، جانشيني و آفت‌زدايي مجدد، قبل از صدور حفظ شده است، و

ح ـ آموزش و توسعه كاركنان

۳ـ هر طرف متعاهد بايد در حدتوان خود نسبت به تأمين موارد زير اقدام نمايد:

الف ـ توزيع اطلاعات درون قلمرو طرف متعاهد در مورد آفات تحت كنترل و روش‌هاي جلوگيري و كنترل آنها؛

ب ـ تحقيقات و بازرسي در زمينه حفظ گياهان؛

پ ـ صدور مقررات بهداشت گياهي؛ و

ت ـ انجام ساير وظايفي كه ممكن است براي اجراء اين كنوانسيون نياز باشد.

۴ـ هر طرف متعاهد بايد شرحي از سازمان رسمي ملي حفظ نباتات خود و تغييرات در چنين سازماني را به دبير ارائه كند. هر طرف متعاهد در صورت درخواست، شرحي از ترتيبات سازماني خود در زمينه حفظ گياهان را به طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد كرد.

ماده ۵ ـ گواهي بهداشت گياهي

۱ـ هر طرف متعاهد بايد با هدف حصول اطمينان از اين كه گياهان، فرآورده‌هاي گياهي و ساير محموله ها و اقلام تحت‌كنترل صادره با گواهي كه به موجب جزء (ب) بند (۲) اين ماده صادر خواهد شد مطابقت دارد، ترتيباتي را براي گواهي بهداشت گياهي وضع نمايد.

۲ـ هر طرف متعاهد بايد ترتيباتي را براي صدور گواهي‌هاي بهداشت گياهي طبق مقررات زير وضع نمايد:

الف ـ بازرسي و ساير فعاليت‌هاي وابسته كه منجر به صدور گواهي‌هاي بهداشت گياهي مي‌شود فقط توسط و در چهارچوب اختيارات سازمان رسمي ملي حفظ نباتات صورت خواهد پذيرفت. صدور گواهي هاي بهداشت گياهي توسط مأموران دولتي انجام خواهد شد كه از نظر فني واجد صلاحيت لازم هستند و توسط سازمان رسمي ملي حفظ نباتات به طور مقتضي مجاز شده‌اند تا از طرف و تحت نظارت آن، با دانش و اطلاعات در دسترس مأموران مزبور اقدام نمايند به طوري كه مقامات طرفهاي متعاهد واردكننده بتوانند اين گواهي‌هاي بهداشت گياهي را با اطمينان به عنوان اسناد قابل اعتماد بپذيرند.

ب ـ اگر گواهي هاي بهداشت گياهي يا معادل الكترونيكي آنها توسط طرف متعاهد واردكننده پذيرفته شود، بايد به شكل نمونه‌هاي مندرج در پيوست اين كنوانسيون نگارش شود. اين گواهي‌ها بايد با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي مربوط تكميل و صادر شود.

پ ـ تغييرات يا اصلاحات گواهي نشده، موجب بي اعتبار شدن اين گواهي ها خواهد شد.

۳ـ هر طرف متعاهد متعهد مي‌شود براي محموله هاي گياهي يا فرآورده‌هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل وارد شده به قلمرو خود، خواستار همراه بودن گواهي بهداشتي كه طبق نمونه مندرج در پيوست اين كنوانسيون نيست، نشود. هرگونه الزاماتي براي اظهارات اضافي بايد محدود به مواردي شود كه از نظر فني توجيه‌پذير باشد.

ماده ۶ ـ آفات تحت كنترل

۱ـ طرفهاي متعاهد مي‌توانند انجام اقدامات بهداشت گياهي را براي آفات قرنطينه‌اي و آفات غيرقرنطينه‌اي تحت كنترل مقرر كنند، مشروط بر اين‌كه اين اقدامات:

الف ـ از اقدامات به كار گرفته شده در مورد همان آفات ـ در صورت وجود در درون قلمرو طرف واردكننده متعاهد ـ شديدتر نباشد.

ب ـ به آنچه براي حفاظت از بهداشت گياهان و يا حفظ كاربرد مورد نظر لازم است محدود شود و بتواند توسط طرف متعاهد مربوط از نظر فني توجيه شود.

۲ـ طرفـهاي متعاهد انجام اقدامات بهداشتي را براي آفات غيرمشمول، مقرر نخواهند كرد.

ماده ۷ـ الزامات مربوط به واردات

۱ـ طرفهاي متعاهد با هدف جلوگيري از ورود و يا گسترش آفات تحت كنترل به قلمروهاي خود، داراي اختيار تام براي قانونمندكردن ورود گياهان و فرآورده‌هاي گياهي و ساير اقلام تحت ‌كنترل طبق‌ موافقتنامه‌هاي بين‌المللي حاكم هستند و به اين منظور مي‌توانند:

الف ـ اقدامات بهداشت گياهي را در رابطه با ورود گياهان، فرآورده‌هاي گياهي و ساير اقلام تحت كنترل از جمله و براي مثال بازرسي، منع واردات و عمل آوري، تجويز و اتخاذ نمايند.

ب ـ از ورود گياهان يا فرآورده هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل يا محموله‌هاي آنها كه با اقدامات بهداشت گياهي تجويز يا اتخاذ شده به موجب جزء (الف) انطباق ندارد امتناع كنند، آنها را توقيف نمايند يا خواستار عمل‌آوري يا انهدام يا خارج كردن آنها از قلمرو طرف متعاهد شوند.

پ ـ انتقال حشرات تحت كنترل به درون قلمرو خويش را ممنوع يا آن را محدود كنند.

ت ـ انتقال عوامل كنترل زيست شناختي و ساير موجودات زنده (ارگانيسم هاي) موضوع بهداشت گياهي را كه ادعا شده است سودمند مي‌باشند، به قلمرو خود ممنوع يا آن را محدود نمايند.

۲ـ هر طرف متعاهد براي كاهش تداخل با تجارت بين المللي در اعمال اختيارات خويش بر اساس بند (۱) اين ماده متعهد مي‌گردد كه موارد زير را رعايت نمايد:

الف ) طرفهاي متعاهد طبق قوانين بهداشت گياهي خويش، اقداماتي را كه در بند (۱) اين ماده آمده است اتخاذ نخواهند كرد مگر اين‌كه اين اقدامات از نظر ملاحظات بهداشت گياهي ضروري و از نظر فني نيز توجيه‌پذير باشد.

ب ) طرفهاي متعاهد الزامات، محدوديت ها و ممنوعيت هاي بهداشت گياهي را بلافاصله پس از وضع، منتشر و براي هر طرف يا طرفهاي متعاهد كه به نظر آنها ممكن است به طور مستقيم تحت تأثير اين اقدامات قرار بگيرند ارسال خواهند كرد.

پ ) طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، توضيحات مربوط به الزامات، محدوديت ها و ممنوعيت‌هاي بهداشت گياهي را در اختيار هر طرف متعاهد قرار خواهند داد.

ت ) اگر يك طرف متعاهد مقرر نمايد كه گياهان يا فرآورده هاي گياهي خاصي فقط از طريق نقاط ورودي مشخص وارد شود، اين نقاط بايد طوري انتخاب شود كه مانعي غيرضروري در تجارت بين المللي نباشد. طرف متعاهد بايد فهرستي از اين نقاط ورودي را منتشر كند و آن را براي دبير، هر سازمان حفظ نباتات منطقه‌اي كه طرف متعاهد، عضو آن مي‌باشد، كليه طرفهاي متعاهدي كه به عقيده طرف متعاهد ممكن است به طور مستقيم تحت تأثير قرار بگيرند، و ساير طرف‌هاي متعاهد بنا به درخواست ارسال كند، جز در صورتي كه مقرر شده كه گياهان، فرآورده هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل مربوط، گواهي‌هاي بهداشت گياهي را به همراه داشته باشند يا براي بازرسي يا عمل آوري ارائه شوند، محدود نمودن نقاط ورودي اعمال نخواهد شد.

ث ) هرگونه بازرسي يا ساير رويه‌هاي بهداشت گياهي مقررشده به وسيله سازمان حفظ نباتات يك طرف متعاهد براي محموله گياهان، فرآورده‌هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل پيشنهادشده براي واردات، بايد با توجه به امكان فساد آنها در اسرع وقت صورت پذيرد.

ج ) طرفهاي متعاهد واردكننده هرچه سريعتر طرف صادركننده مربوط و يا در صورت اقتضاء طرف صادركننده مجدد مربوط را از موارد بارز عدم مطابقت با گواهي بهداشت گياهي آگاه خواهند نمود. طرف متعاهد صادركننده و يا در صورت اقتضاء طرف صادركننده مجدد مربوط بايد موضوع را رسيدگي كند و در صورت درخواست، نتيجه رسيدگي‌هاي خود را به طرف متعاهد واردكننده مربوط اعلام دارد.

چ ) طرفهاي متعاهد فقط مقررات بهداشت گياهي را وضع خواهندكرد كه از نظر فني توجيه پذير و با خطر مربوط متناسب و بيانگر حداقل اقدامات محدودكننده موجود باشد و حداقل مانع را در مورد تردد بين المللي افراد، اجناس و وسايل نقليه ايجاد كند.

ح ) طرفهاي متعاهد در صورت تغيير شرايط و به دست آمدن حقايق جديد، اطمينان حاصل خواهند نمود مقررات بهداشت گياهي در صورت مشخص شدن عدم ضرورت آنها، بلافاصله اصلاح يا حذف شوند.

خ ) طرفهاي متعاهد بايد حداكثر تلاش خود را به‌كار ببندند تا فهرست هاي جديدي از حشرات تحت كنترل را با استفاده از اسامي علمي آنها تهيه و به‌روز كنند و اين فهرست ها را در اختيار دبير، سازمان‌هاي حفظ نباتات منطقه‌اي كه در آن عضو هستند و در صورت درخواست ساير طرفهاي متعاهد بگذارند.

د ) طرفهاي متعاهد بايد در حد توان خويش بر آفات نظارت كنند و اطلاعات كافي را در مورد وضعيت آفات به منظور پشتيباني از دسته‌بندي آفات و براي توسعه مقررات مناسب بهداشت گياهي در اختيار داشته باشند و اين اطلاعات را توسعه بدهند. اين اطلاعات در صورت درخواست طرفهاي متعاهد در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

۳ـ يك طرف متعاهد مي‌تواند اقدامات مشخص‌شده در اين ماده را در مورد آفاتي اعمال كند كه امكان استقرار در قلمرو آن را ندارند اما در صورت وارد شدن، آسيب اقتصادي به همراه خواهند داشت. اقداماتي كه عليه اين آفات اتخاذ مي‌شود بايد از نظر فني توجيه‌پذير باشد.

۴ـ طرفهاي متعاهد مي‌توانند اقداماتي را كه در اين ماده مشخص‌شده است در مورد محموله‌هاي گذري از طريق قلمرو آنها، فقط در صورتي اعمال نمايند كه اين اقدامات از نظر فني توجيه پذير و براي جلوگيري از ورود و يا گسترش آفات ضروري باشد.

۵ ـ هيچ چيز در اين ماده مانع طرفهاي واردكننده از وضع مقررات خاص، با رعايت موارد حفاظتي كافي براي ورود گياهان و فرآورده هاي گياهي و ساير اقلام تحت كنترل و آفات گياهي به منظور تحقيقات علمي، آموزش يا ساير كاربردهاي خاص نخواهد شد.

۶ ـ هيچ چيز در اين ماده مانع هر طرف متعاهد از انجام اقدامات عاجل مناسب در رابطه با كشف آفت تهديدكننده بالقوه براي قلمرو آن يا گزارش چنين كشفي نخواهد شد. چنين اقدامي هرچه زودتر ارزيابي خواهد شد تا از توجيه‌پذير بودن تداوم آن اطمينان حاصل شود. اقدام انجام شده بلافاصله به ساير طرفهاي متعاهد مربوط، دبير و سازمان حفظ نباتاتي كه طرف متعاهد، عضو آن است گزارش خواهد شد.

ماده ۸ ـ همكاري بين المللي

۱ـ طرفهاي متعاهد در دست‌يابي به اهداف اين كنوانسيون در بالاترين سطح ممكن با يكديگر همكاري خواهند كرد و به‌ويژه موارد زير را انجام خواهند داد:

الف ) همكاري در تبادل اطلاعات در مورد آفات گياهي، به‌ويژه گزارش‌دهي از وقوع، شيوع يا گسترش آفاتي كه ممكن است خطرات فوري يا بالقوه داشته باشند، طبق رويه‌هايي كه ممكن ‌است توسط كميسيون وضع شود.

ب ) تا آنجا كه ميسر است مشاركت در هر پويش خاص براي مبارزه با آفاتي كه مي‌تواند به طور جدي توليد محصول را با خطر مواجه سازد و مستلزم اقدام بين المللي براي رفع موارد اضطراري است و 

پ ) در حد توان، همكاري در ارائه اطلاعات فني و زيست شناختي مورد نياز براي تجزيه و تحليل خطر آفت. 

۲ـ هر طرف متعاهد نقطه تماسي را براي تبادل اطلاعات مربوط به اجراء اين كنوانسيون مشخص خواهد كرد.

ماده ۹ـ سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات

۱ـ طرفهاي متعاهد متعهد مي‌شوند در تأسيس سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات در مناطق مناسب با يكديگر همكاري كنند.

۲ـ سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات به عنوان نهادهاي هماهنگ‌كننده در مناطق تحت پوشش عمل خواهند كرد و در فعاليت هاي گوناگون براي دست‌يابي به اهداف اين كنوانسيون مشاركت خواهند نمود و در صورت اقتضاء اطلاعات را جمع‌آوري و منتشر خواهند كرد.

۳ـ سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات در دستيابي به اهداف اين كنوانسيون با دبير همكاري و در صورت اقتضاء براي تدوين استانداردهاي بين‌المللي با دبير و كميسيون همكاري خواهند نمود.

۴ـ دبير، جلسات منظم مشاوره فني را با حضور نمايندگان سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات به منظور هاي زير برگزار خواهد نمود:

الف ) ترغيب تدوين و به‌كارگيري استانداردهاي بين المللي مربوط براي اقدامات بهداشت گياهي؛

ب ) تشويق همكاري بين منطقه‌اي در ارتقاء اقدامات هماهنگ بهداشت گياهي براي كنترل آفات و جلوگيري از گسترش و يا ورود آنها.

ماده ۱۰ـ استانداردها

۱ـ طرفهاي متعاهد توافق مي‌كنند تا در تدوين استانداردهاي بين المللي طبق رويه‌هاي متخذه توسط كميسيون همكاري نمايند.

۲ـ استانداردهاي بين المللي توسط كميسيون تصويب خواهد شد.

۳ـ استانداردهاي منطقه‌اي بايد با اصول اين كنوانسيون سازگار باشد. اگر اين استانداردها در سطح وسيعي قابل اجراء باشد مي توان آنها را براي بررسي به منظور انتخاب آنها به عنوان استانداردهاي بين المللي براي اقدامات بهداشت گياهي در اختيار كميسيون قرار داد.

۴ـ طرفهاي متعاهد در زماني كه فعاليت هاي مربوط به اين كنوانسيون را متقبل مي‌شوند بايد استانداردهاي بين المللي را در صورت اقتضاء مدنظر قرار دهند.

ماده ۱۱ـ كميسيون اقدامات بهداشت گياهي

۱ـ طرفهاي متعاهد موافقت خود را با تأسيس كميسيون اقدامات بهداشت گياهي در چهارچوب سازمان غذا و خواربار سازمان ملل متحد (فائو) اعلام مي‌كنند.

۲ـ وظيفه كميسيون ترغيب اجراء كامل اهداف كنوانسيون و به‌ويژه موارد زير مي‌باشد:

الف ) بررسي وضعيت حفظ گياهان در جهان و نياز به اقدام براي كنترل گسترش بين المللي آفات و ورود آنها به مناطق در معرض خطر؛

ب ) استقرار و تحت نظر قراردادن ترتيبات و روش‌هاي نهادي لازم به منظور تدوين و تصويب استانداردهاي بين المللي و تصويب استانداردهاي بين المللي؛

پ ) تدوين قواعد و تشريفاتي براي حل و فصل اختلافات طبق ماده(۱۳) اين كنوانسيون؛

ت ) ايجاد نهادهاي زيرمجموعه كميسيون كه ممكن است براي اجراء صحيح وظايف آن، ضروري باشد؛

ث ) تصويب دستورالعمل‌هايي براي به رسميت شناختن سازمان‌هاي حفظ نباتات منطقه‌اي؛

ج ) ايجاد همكاري باساير سازمان هاي بين المللي مربوط پيرامون موضوعات مورد حكم در اين كنوانسيون؛

چ ) تصويب پيشنهادهايي براي اجرايي ساختن كنوانسيون در صورت نياز؛ و

ح ) انجام ساير وظايف مشابهي كه ممكن است براي تحقق اهداف اين كنوانسيون لازم باشد.

۳ـ عضويت در كميسيون براي تمامي طرفهاي متعاهد آزاد است.

۴ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند نماينده‌اي را جهت شركت در جلسات كميسيون معرفي كند و يك علي‌البدل، كارشناسان و مشاوران نيز مي‌توانند وي را همراهي كنند. افراد علي‌البدل، كارشناسان و مشاوران مي‌توانند در رسيدگي‌هاي كميسيون شركت كنند اما حق راي ندارند، مگر در صورتي كه فرد علي‌البدل به طور مقتضي براي جانشيني نماينده مجاز شده باشد.

۵ ـ طرفهاي متعاهد هر تلاشي را براي رسيدن به توافق در كليه موضوعات از طريق اجماع مبذول خواهند نمود. اگر كليه اين تلاش‌ها براي رسيدن به اجماع به نتيجه‌اي نرسد و هيچ توافقي حاصل نگردد، در نهايت تصميم توسط اكثريت دوسوم طرفهاي متعاهد حاضر و رأي‌دهنده اتخاذ خواهد شد.

۶ ـ هر سازمان عضو فائو كه يك طرف متعاهد است و كشورهاي عضو آن سازمان عضو كه طرفهاي متعاهد مي‌باشند طبق اساسنامه و قواعد كلي فائو با اعمال تغيير و تعديل‌هاي لازم، حقوق عضويت خود را اعمال خواهند كرد و تعهدات عضويت خود را انجام خواهند داد.

۷ـ كميسيون مي‌تواند آيين كار خود را كه با اين كنوانسيون يا اساسنامه فائو ناسازگار نخواهد بود، تصويب و در صورت اقتضاء، آن را اصلاح كند.

۸ ـ رئيس كميسيون، اجلاس عادي سالانه كميسيون را برگزار خواهد كرد.

۹ـ جلسات ويژه كميسيون توسط رئيس كميسيون و به درخواست حداقل يك‌سوم اعضاء آن تشكيل خواهد شد.

۱۰ـ كميسيون، رئيس و حداكثر دو نايب رئيس خود را انتخاب خواهد كرد كه هر كدام از آنها براي يك دوره دو ساله خدمت خواهند نمود.

ماده ۱۲ـ دبيرخانه

۱ـ دبير كميسيون، توسط مدير كل فائو انتخاب خواهد شد.

۲ـ كاركناني كه براي اين دبيرخانه مورد نياز هستند به دبير كمك خواهند كرد.

۳ـ دبير، مسؤول اجراي سياست ها و فعاليت هاي كميسيون و انجام ساير وظايفي مي‌باشد كه ممكن است توسط اين كنوانسيون به وي محول شود و در اين رابطه به كميسيون گزارش خواهد داد.

۴ـ دبير موارد زير را منتشر خواهد كرد:

الف ) استانداردهاي بين المللي براي كليه طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ تصويب آنها؛

ب ) فهرست هاي نقاط ورودي به موجب جزء (ت) بند (۲) ماده (۷) اين كنوانسيون كه توسط طرفهاي متعاهد مشخص‌شده است، براي كليه طرفهاي متعاهد؛

پ ) فهرست‌هاي آفات تحت كنترل كه ورود آنها ممنوع شده است يا در جزء (خ) بند (۲) ماده (۷) اين كنوانسيون به آنها اشاره شده است براي كليه طرفهاي متعاهد و سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات؛

ت ) اطلاعات دريافتي از طرفهاي متعاهد در رابطه با الزامات، محدوديت ها و ممنوعيت هاي بهداشت گياهي، موضوع جزء (ب) بند (۲) ماده (۷) اين كنوانسيون و توصيف سازمان رسمي ملي حفظ نباتات موضوع بند (۴) ماده (۴) اين كنوانسيون.

۵ ـ دبير براي جلسات كميسيون و استانداردهاي بين المللي، ترجمه اسناد را به زبان‌هاي رسمي فائو آماده خواهد كرد.

۶ ـ دبير در نيل به اهداف كنوانسيون با سازمان هاي منطقه‌اي حفظ نباتات همكاري خواهد نمود.

ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات

۱ـ اگر در رابطه با تفسير يا اجراء اين كنوانسيون، اختلافي به‌وجود آيد يا يك طرف متعاهد ملاحظه نمايد كه اقدام طرف متعاهد ديگر با تعهدات طرف اخير به موجب مواد (۵) و (۷) اين كنوانسيون، به‌ويژه در زمينه مبناي ممنوعيت يا محدوديت واردات گياهان، فرآورده هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل كه مبدأ آنها قلمرو وي مي‌باشد در تضاد است، طرفهاي متعاهد مربوط هر چه سريعتر در جهت حل اختلاف با يكديگر مشورت خواهند كرد.

۲ـ اگر نتوان اختلاف را از طريق روش موضوع بند (۱) فوق حل نمود، طرف يا طرفهاي متعاهد مربوط مي‌توانند از مديركل فائو تقاضا كنند تا كارگروهي از كارشناسان را تعيين نمايد تا طبق قواعد و تشريفاتي كه ممكن است به وسيله كميسيون تدوين شود موضوع را بررسي نمايد.

۳ـ اين كارگروه شامل نماينده‌هاي منتخب هر طرف متعاهد مربوط خواهد بود. كارگروه مزبور موضوع مورد اختلاف را با در نظر گرفتن تمامي اسناد و ساير انواع شواهد ارائه‌شده توسط طرف هاي متعاهد مربوط بررسي خواهد كرد. اين كارگروه گزارشي را در مورد جنبه‌هاي فني اختلاف به منظور حل و فصل آن تهيه خواهد كرد. تهيه گزارش و تأييد آن طبق قواعد و تشريفات تدوين‌شده توسط كميسيون خواهد بود و مدير كل اين گزارش را براي طرفهاي متعاهد ارسال خواهد نمود. اين گزارش درصورت درخواست نهاد صلاحيتدار سازمان بين المللي مسؤول حل اختلاف هاي تجاري، براي آن ارسال خواهد شد.

۴ـ طرفهاي متعاهد همچنين توافق مي‌نمايند كه توصيه‌هاي اين كارگروه، اگرچه ماهيتاً لازم‌الاجراء نمي‌باشد، مبناي بررسي مجدد موضوع توسط طرفهاي متعاهد خواهدبود كه بدون آن، عدم توافق ايجاد خواهد شد.

۵ ـ طرفهاي متعاهد مربوط، در پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي مشاركت خواهندكرد.

۶ ـ مفاد اين ماده مكمل تشريفات حل و فصل اختلاف پيش‌بيني‌شده در ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي خواهد بود كه به موضوعات تجاري مي پردازند و آنها را لغو نخواهد كرد.

ماده ۱۴ـ جانشيني موافقتنامه‌هاي قبلي
اين كنوانسيون، كنوانسيون بين المللي اتخاذ اقداماتي براي مبارزه با حشرات برگ‌خوار مورخ سوم نوامبر ۱۸۸۱ ميلادي (۱۲/۸/۱۲۶۰هجري‌شمسي)، كنوانسيون الحاقي كه در برن در تاريخ ۱۵ آوريل ۱۸۸۹ ميلادي (۲۶/۱/۱۲۶۸ هجري‌شمسي) به امضاء رسيد و همچنين كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات كه در تاريخ ۱۶ آوريل ۱۹۲۹ ميلادي (۲۷/۱/۱۳۰۸ هجري‌شمسي) در رم به امضاء رسيد را فسخ خواهد كرد و بين طرفهاي متعاهد جانشين آنها خواهد شد.

ماده ۱۵ـ قلمرو سرزميني

۱ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند در زمان تصويب يا الحاق يا هر زمان ديگر پس از آن، اعلاميه‌اي را براي مدير كل فائو ارسال كند مبني بر اين كه اين كنوانسيون به تمام يا هر يك از قلمروهايي كه آن طرف، مسؤول روابط بين‌المللي آن است تعميم خواهد يافت و اين كنوانسيون از سي اُمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط مدير كل در مورد كليه قلمروهاي مشخص‌شده در اعلاميه اعمال خواهد شد.

۲ـ هر طرف متعاهدي كه طبق بند (۱) اين ماده اعلاميه ‌اي را براي مديركل فائو ارسال داشته است مي‌تواند در هر زماني با ارسال اعلاميه ديگري، حيطه شمول هر اعلاميه پيشين را اصلاح يا اعمال مفاد اين كنوانسيون را در رابطه با هر قلمرويي فسخ نمايد. اصلاح يا فسخ مزبور درسي اُمين روز پس از دريافت اعلاميه توسط مدير كل نافذ خواهد شد.

۳ـ مدير كل فائو، كليه طرفهاي متعاهد را از دريافت هر اعلاميه به موجب اين ماده آگاه خواهد كرد.

ماده ۱۶ـ موافقتنامه‌هاي تكميلي

۱ـ طرفهاي متعاهد مي‌توانند به منظور بر طرف ساختن مشكلات خاص حفظ گياهان كه نياز به توجه يا اقدام ويژه دارند موافقتنامه‌هاي تكميلي را منعقد كنند. اين موافقتنامه‌ها مي‌تواند در مورد مناطق خاص، آفات خاص، گياهان و فرآورده¬هاي گياهي خاص، روش‌هاي خاص حمل و نقل بين المللي گياهان و فرآورده هاي گياهي يا ساير موارد تكميلي مفاد اين كنوانسيون قابل اجراء باشد.

۲ـ هر كدام از اين موافقتنامه‌هاي تكميلي براي هر طرف متعاهد پس از پذيرش طبق مفاد موافقتنامه‌هاي تكميلي مربوط، لازم‌الاجراء خواهد شد.

۳ـ موافقتنامه‌هاي تكميلي، هدف اين كنوانسيون را ترغيب خواهد كرد و با اصول و مفاد اين كنوانسيون و همچنين با اصول شفافيت، عدم تبعيض و پرهيز از محدوديت‌هاي پنهاني، به‌ويژه در تجارت بين‌الملل مطابقت خواهد داشت.

ماده ۱۷ـ تصويب و الحاق

۱ـ اين كنوانسيون براي امضاء كليه كشورها تا تاريخ اول مي ۱۹۵۲ ميلادي (۱۱/۲/۱۳۳۱ هجري‌شمسي) مفتوح مي‌باشد و در نزديكترين تاريخ ممكن تصويب خواهد شد. اسناد تصويب نزد مديركل فائو سپرده خواهد شد و وي تاريخ آن را به هر كدام از كشورهاي امضاءكننده اعلام خواهد نمود.

۲ـ به محض لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون طبق ماده (۲۲) اين كنوانسيون، كنوانسيون براي الحاق كشورهاي غيرامضاءكننده و سازمان هاي عضو فائو مفتوح خواهد بود، الحاق از طريق سپردن سند الحاق نزد مدير كل فائو انجام خواهد شد و وي كليه طرفهاي متعاهد را از اين امر آگاه خواهد ساخت.

۳ـ زماني كه يك سازمان عضو فائو، طرف متعاهد اين كنوانسيون مي‌شود، سازمان عضو طبق مفاد بند (۷) ماده (۲) اساسنامه فائو در صورت اقتضاء در زمان الحاق خود، اصلاحات يا توضيحات در مورد اعلاميه صلاحيت ارائه‌شده خود بر اساس بند (۵) ماده (۲) اساسنامه فائو را كه ممكن است در پرتو پذيرش اين كنوانسيون لازم باشد، اعلام خواهد كرد. هر طرف متعاهد اين كنوانسيون مي‌تواند در هر زماني از يك ‌سازمان عضو فائو كه طرف اين كنوانسيون مي‌باشد، درخواست نمايد تا در مورد اين‌كه بين سازمان عضو و كشورهاي عضو آن، كداميك مسؤول اجراء هر موضوع خاص مورد حكم توسط اين كنوانسيون مي‌باشد، اطلاعاتي را ارائه نمايد. سازمان عضو، ظرف زمان متعارف اين اطلاعات را فراهم خواهد ساخت.

ماده ۱۸ـ طرفهاي غير متعاهد
طرفهاي متعاهد، هر كشور يا سازمان عضو فائو را كه عضو اين كنوانسيون نمي‌باشد، تشويق به پذيرش آن خواهند كرد و هر طرف غير عضو را ترغيب به اعمال اقدامات بهداشت گياهي سازگار با مفاد اين كنوانسيون و هر استاندارد بين المللي مصوب به موجب آن، خواهند نمود.

ماده ۱۹ـ زبان ها

۱ـ زبان هاي معتبر اين كنوانسيون، تمامي زبان هاي رسمي فائو خواهد بود.

۲ـ هيچ چيز در اين كنوانسيون به‌گونه‌اي تفسير نخواهد شد كه طرفهاي متعاهد را ملزم به فراهم كردن و انتشار اسناد يا تهيه نسخه هايي از آنها به غير از زبان (هاي) طرف متعاهد سازد جز در مواردي كه در بند (۳) زير بيان شده است: 

۳ـ اسناد زير حداقل به يكي از زبان هاي رسمي فائو خواهد بود:

الف ) اطلاعات تهيه شده طبق بند (۴) ماده (۴) اين كنوانسيون؛

ب ) يادداشت هاي پشتوانه‌اي كه اطلاعات كتابشناسي اسناد منتقل‌شده طبق جزء (ب) بند (۲) ماده (۹) اين كنوانسيون را فراهم مي‌كنند؛

پ ) اطلاعاتي كه طبق جزءهاي (ب)، (ت)، (خ) و (د) بند (۲) ماده (۷) اين كنوانسيون تهيه شده است؛

ت ) يادداشت‌هايي كه اطلاعات كتاب‌شناسي و خلاصه‌اي از اسناد مربوط در مورد اطلاعات تهيه شده طبق جزء (الف) بند (۱) ماده (۸) اين كنوانسيون را فراهم مي‌كنند؛

ث ) درخواست هاي اطلاعات از طرف نقاط تماس و همچنين پاسخ به اين درخواست ها، اما نه شامل اسناد پيوست آنها؛

ج ) هر سنـدي كه توسط طرفهاي متعاهد براي جلسات كميسيون در دسترس قرار مي‌گيرد.

ماده ۲۰ـ كمك فني
طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل اجراء اين كنوانسيون موافقت مي‌كنند تا تأمين كمك‌هاي فني به طرفهاي متعاهد به ويژه آنهايي كه طرفهاي متعاهد در حال توسعه هستند را به صورت دو جانبه يا از طريق سازمان هاي بين المللي مربوط ترغيب نمايند.

ماده ۲۱ـ اصلاحات

۱ـ هر پيشنهاد يك طرف متعاهد براي اصلاح اين كنوانسيون به مديركل فائو ارسال خواهد شد.

۲ـ هر گونه اصلاحيه پيشنهادي اين كنوانسيون كه توسط مدير كل فائو از يك طرف متعاهد دريافت مي‌شود براي تصويب به جلسه عادي يا فوق‌العاده كميسيون ارائه خواهد شد و اگر اصلاحيه شامل تغييرات فني مهم باشد يا تعهدات اضافي را براي طرفهاي متعاهد وضع نمايد، توسط كارگروه مشورتي متشكل از كارشناسان كه توسط فائو، قبل از كميسيون برگزار مي‌شود، بررسي خواهد شد.

۳ـ اعلام هر اصلاحيه پيشنهادي اين كنوانسيون، به غير از اصلاحيه‌هاي پيوست، توسط مدير كل فائو حداكثر تا زماني كه دستور جلسه كميسيون كه در آن، موضوع بايد مورد ارزيابي قرارگيرد فرستاده مي‌شود، براي طرفهاي متعاهد ارسال خواهد شد.

۴ـ هر اصـلاحيه پيشنهادي اين كنوانسيون مستلزم تصويب كميسيون است و در سي‌اُمين روز پس از پذيرش توسط دو سوم طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد. از نظر اين ماده، سندي كه توسط يك سازمان عضو فائو سپرده شده است به عنوان سندي اضافه بر اسنادي كه توسط كشورهاي عضو سازمان مزبور سپرده شده است، محسوب نمي‌شود.

۵ ـ در هر حال اصلاحيه‌هايي كه شامل تعهدات جديد براي طرفهاي متعاهد هستند، در مورد هر طرف متعاهد فقط از طريق پذيرش آن طرف و از سي‌اُمين روز پس از پذيرش مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد. اسناد پذيرش اصلاحيه‌هاي مربوط به تعهدات جديد نزد مدير كل فائو سپرده خواهد شد و وي كليه طرفهاي متعاهد را از دريافت پذيرش و لازم‌الاجراء شدن اصلاحيه‌ها مطلع خواهد ساخت. 

۶ ـ پيشنهادهاي اصلاح نمونه گواهي‌هاي بهداشت گياهي مندرج در پيوست اين كنوانسيون براي دبير ارسال خواهد شد و توسط كميسيون براي تصويب، بررسي خواهد شد. اصلاحيه‌هاي مصوب نمونه گواهي هاي بهداشت گياهي مندرج در پيوست اين كنوانسيون نود روز پس از اعلام آنها توسط دبير به طرفهاي متعاهد، نافذ خواهد شد.

۷ـ از نظر اين كنوانسيون، نسخه قبلي گواهي‌هاي بهداشت گياهي براي مدتي حداكثر دوازده ماه از زمان نافذ شدن اصلاحيه نمونه گواهي هاي بهداشت گياهي مندرج در پيوست اين كنوانسيون از لحاظ قانوني از اعتبار برخوردار خواهد بود.

ماده ۲۲ـ لازم‌الاجراء شدن
به محض آن‌كه اين كنوانسيون توسط سه كشور امضاء كننده به تصويب برسد، بين كشورهاي مذكور لازم‌الاجراء خواهد شد. اين كنوانسيون براي هر كشور يا سازمان عضو فائو كه متعاقباً آن را تصويب كند يا به آن ملحق شود، از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۳ـ فسخ

۱ـ هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زماني عضويت خود در اين كنوانسيون را با ارسال اطلاعيه‌اي به مدير كل فائو فسخ كند. مدير كل فائو بلافاصله كليه طرفهاي متعاهد را از اين موضوع مطلع خواهد ساخت.

۲ـ فسخ عضويت، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مدير كل فائو نافذ خواهد شد.

پيوست
نمونه گواهي بهداشت گياهي
شماره ..........................................................................
سازمان حفظ نباتات .........................................................
به: سازمان (هاي ) حفظ نباتات .........................................................
۱ـ شرح محموله
نام و نشاني صادركننده:
نام و نشاني گيرنده محموله اظهارشده :
شماره و شرح بسته‌ها:
علائم مشخصه:
مبدأ :
وسيله حمل و نقل اظهارشده:
نقطه ورود اظهارشده:
نام محصول و مقدار اظهارشده:
نام علمي گياهان:
بدينوسيله تأييد مي‌گردد گياهان، فرآورده هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل كه در اينجا نام برده شده است طبق رويه‌هاي رسمي مناسب مورد بازرسي و يا آزمايش قرار گرفته‌اند و به نظر مي‌رسد عاري از آفات قرنطينه‌اي مشخص‌شده توسط طرف متعاهد واردكننده هستند و با الزامات بهداشت گياهي كنوني طرف متعاهد واردكننده از جمله موارد مربوط به آفات غير قرنطينه‌اي تحت كنترل مطابقت دارد.
اين اقلام عملاً عاري از ساير آفات مي‌باشد.
۲ـ اعلاميه اضافي
۳ـ آلودگي زدايي و يا گندزدايي
تاريخ: ........................................ آفت‌زدايي ...................... شيميايي (اجزاي فعال)
مدت و دما .................................................................
تراكم ..........................................................................
اطلاعات اضافي .........................................................
محل صدور .........................................................
(مهر سازمان ) نام مأمور مجاز .........................................................
تاريخ ........................... امضاء .................................................................
در رابطه با اين‌ گواهي، هيچ مسؤوليت مالي متوجه (نام سازمان حفظ نباتات) ......................................................... يا هر يك از مأموران يا نمايندگان آن نخواهد شد.۱
نمونه گواهي بهداشت گياهي براي صادرات مجدد
شماره .............................
سازمان حفظ نباتات ........................... (طرف متعاهد صادركننده مجدد)
به: سازمان(هاي) حفظ نباتات .......................................................................... (طرف (هاي) متعاهد واردكننده)
۱ـ شرح محموله
نام و نشاني صادركننده:
نام و نشاني گيرنده محموله اظهارشده:
شماره و شرح بسته‌ها:
علائم مشخصه:
مبدأ:
وسيله حمل و نقل اظهارشده:
نقطه ورود اظهارشده:
نام محصول و مقدار اظهارشده:
نام علمي گياهان:
بدينوسيله تأييد مي‌گردد گياهان، فرآورده هاي گياهي يا ساير اقلام تحت كنترل كه در بالا آمده است ................................................................................. به (طرف متعاهد صادركننده مجدد)
.................................................... از (طرف متعاهد مبدأ) ..................................................... تحت پوشش گواهي بهداشت گياهي شماره............................................................ كه نسخه اصلي ?، نسخه برابر اصل ? آن به اين ‌گواهي پيوست مي‌باشد، وارد شده است و اين‌كه آنها در بارگُنج‌ها (كانتينرها) بسته‌بندي‌شده ? بسته‌بندي مجددشده ? به همان شكل اصلي باقي مانده ?
بسته‌بندي جديدشده ? و طبق گواهي بهداشت اصلي ? و بازرسي اضافي?، با الزامات بهداشت گياهي جاري طرف متعاهد واردكننده مطابقت داشته و اين‌كه در طول انبار شدن در ......................... (طرف متعاهد صادركننده مجدد) محموله در معرض خطر آلودگي يا آفات قرار نداشته است.
? در ? مربوط علامت زده شود.
۲ـ اعلاميه اضافي
۳ـ آلودگي زدايي و يا گندزدايي
تاريخ: ...................... آفت‌زدايي ...................... شيميايي (اجزاي فعال )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ شرط اختياري
مدت و دما .........................................................
تراكم .........................................................
اطلاعات اضافي .........................................................
(مهر سازمان) محل صدور .........................................................
نام مأمور مجاز .........................................................
تاريخ ...................................... امضاء ......................................................................
در رابطه با اين گواهي، هيچ مسؤوليت مالي متوجه (نام سازمان حفظ نباتات ) ......................................................... يا هر يك از مأموران يا نمايندگان آن نخواهد شد.۱

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
1323
3928
4668560


IP شما : 54.146.206.127

جستجوی گوگل


امروز : چهارشنبه 26 دي 1397

آخرین تاریخ به روز رسانی دوشنبه 24 دی 1397 11:53:04 ق ظ می باشد