سازمان تعاون روستایی استان زنجان

سازمان تعاون روستایی استان زنجان

مهندس محمود نوری

مدیر تعاون روستایی استان زنجان

 

 

 شرح وظایف:

ماموریت و وظایف سازمان :

سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز:

الف) وظایف هدایتی

ب ) وظایف حمایتی

ج ) وظایف نظارتی ومراقبت

وظایف مذکور راباهماهنگی درسطح وزارت متبوع ومعاونتهای وزارتخانه ونیز با سایروزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستائی وشبکه گسترده تعاون روستایی ازطریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطورمستقیم وارتباط بلافصلی که بااستانها وازطریق استان باشهرستانها وبالاخره تاسطح روستاها راانجام میدهد.

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

۱- تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا

۲- آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی

۳- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی

۴- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی

۵- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه

۶- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر

۷- برپایی وتشکیل نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای آموزشی وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی

۸- ترتیب مسابقات علمی وآموزشی واعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی

۹- ایجاد ارتباط وقبول عضویت درسازمانهای بین المللی ومنطقه ای شبکه تعاونیها واستفاده بهینه ازفرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج ازکشور ویا دعوت از استاتید خارجی برای گسترش دانش درسطح شبکه تعاون روستائی


اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

۱- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر

۲- تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار

۳- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون

۴- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات ، ضرر وزیان کشاورزان عضو

۵- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت

۶- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) وماشین آلات ولوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها

۷- ارائه تسهیلات بانکی واعتباری وتشکیل شرکتهای اعتباری خرد درسطح روستا وقبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها

۸- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست


اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

۱- مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسی شرکتها واتحادیه های شبکه تعاون روستایی

۲- ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی واتحادیه های مربوط وارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی واستمرار حیات شرکتها

۳- تهیه وتنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه ، ششماهه وسالیانه درشبکه تعاون روستایی وسازمان

۴- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی وحساب سود وزیان سالیانه سازمان وشبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نیاز درمجامع عمومی


۵- ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، کالاهای مصرفی ومالی واداری وحراست وحسابرسی ودفتر فنی وخدمات کشاورزی برای ایفای نقش نظارتی درسطح سازمان وشبکه گسترده تعاون روستایی

 


 شماره تماس : ۳۳۴۴۹۷۰۳-۰۲۴
شماره دورنگار : ۳۳۴۴۵۴۰۰-۰۲۴

 وب سایت : http://zanjan.corc.ir

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
6942
13030
7600843

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس تعاون روستائی

امروز : دوشنبه 18 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 3 ساعت و3 دقیقه قبل می باشد