اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان زنجان

 مهندس خلیل آقاجانلو

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان زنجان

 

 

شرح وظایف:

       حفاظت مستمر همه جانبه ازحدودو شغوز منابع ملی وطبيعی جنگلها ومراتع حفاظتی وذخاير جنگلی با استفاده از وسائل نقليه زمينی وهوايی

       تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی

      تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی

      ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی

       توسعه برنامه های ترويجی جهت جلب مشارکت مردم خصوصا" بانوان روستائی وجنگل نشينان

      بررسی واظهارنظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها ومراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی

       تهيه وتنظيم گزارش ارزشيابی پروژه های دردست اجراء درقالب فرمهای نظارتی سازمان برنامه وبودجه وفرمهای ارزشيابی سازمان متبوع

       انجام کليه امورکارگزينی شامل استخدام ، انتصاب ، رفاه وبازنشستگی ومستمری بگيران بارعايت موازين ومقررات مربوطه

       انجام امورمربوطه به تشکيلات وبهبود روشهای کاری وطبقه بندی مشاغل وارزشيابی کارکنان

      انجام ونظارت برعمليات طرحهای مطالعاتی

      تهيه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبيعی براساس ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی

      برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع ومميزی وتنسيق وتعيين ظرفيت مجاز استفاده ازمراتع

      تهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی

      پيگيری درجهت تشکل دامداران وبهره برداران ومجريان طرحهای مرتعداری وهمکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان

      انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفيتهای منطقه ای وتهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليدنهال

      ايجاد وتجهيز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبيعی ودست کاشت

      توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی ونگهداری ازمناطق مذکور

      انجام مراحل مختلف مميزی وتفکيک اراضی ملی از مستثنيات به منظور احراز مالکيت وصدور اسناد مالکيت اراضی ملی به نام سازمان جنگلها ومراتع به نمايندگی دولت              جمهوری اسلامی ايران

     همکاری واعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی

     پيشنهاد نيازهای تحقيقاتی وهمکاری دراجرای پروژه های تحقيقاتی

     جمع آوری وتنظيم کليه آمار واطلاعات عملکردها واستنتاج آماری وتهيه گزارش وتحليل های آماری

 

 


شماره تماس: 33777010-024

شماره فاکس :33777013-024

آدرس : زنجان، خيابان خرمشهر، خيابان عدالت دوم غربي

    وب سایت : http://zanjan.frw.org.ir

 

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
218
11891
8311664

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

امروز : شنبه 10 خرداد 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی شنبه 10 خرداد 1399 8:13:59 ق ظ می باشد