اداره کل دامپزشکی استان زنجان

اداره کل دامپزشکی استان زنجان

دکتر محمد باقر حاجی کاظمی

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان

 

شرح وظایف: 

 

 1. سياست گذاري،برنامه ريزي،تدوين ضوابط ومديريتشبكه هاي مراقبت بيماري‌هاي دامي نظير شبكه هاي ملي مراقبت بيماري‌هاي حيواني (خاكزي)، بيماري‌هاي حيواني(آبزي) و بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوان   
 2. انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم با واحدهاي تابعه استاني براي شناسايي كانون بيماري‌هاي دامي و عوامل مؤثر در وقوع و انتشار آن‌ها. 
 3. سياست گذاري ، برنامه ريزي ونظارت براي تامين بهداشت دام از طريق كنترل،پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي واگيردار و قرنطينه اي دام.
 4. انجام اقدامات وهماهنگي هاي لازم براي مبارزه با بيماري‌هاي مشترك دام بين انسان و حيوان با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيصلاح.
 5. سياست گذاري، برنامه ريزي ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيتزيستي براي ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده‌هاي  دامي( ملي و بين المللي) و صدور مجوزهاي بهداشتي مرتبط.
 6. سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي دركارخانه‌هاي توليد خوراك دام ،كشتارگاه ها وكارخانه هاي توليد وفرآوري محصولات دامي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط.
 7. بازرسي و كنترل كيفي بهداشتي فرآورده‌هاي خوراكي دام از مرحله توليد تا توزيع(از مزرعه تا سفره مصرف كننده) سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و قرنطينه اي و امنيت زيستي درمحيط هاي زندگي،پرورش ونگهداري دام وسايرتاسيسات مربوطه.
 8. سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات اجرايي كنترل و پيشگيري بيماري‌هاي غير واگير از جمله بيماري‌هاي متابوليك ، مسموميت ها و...
 9. مديريت اجراي برنامه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي براي كنترل ، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي فرامرزي باهماهنگي واحدهاي ذي ربط.
 10. راه اندازي شبكه ملي تجزيه و تحليل خطرات احتمالي براي جلوگيري از ورود عوامل بيماري زا به داخل‌كشور.
 11. سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت بحران و واكنش هاي سريع براي بهداشت دام و ايمني مواد غذايي در سطح ملي.
 12. سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اقدامات پيشگيرانه و كنترلي بيماري‌هاي واگير دار و قرنطينه اي در حيوانات وحشي و پرندگان آزادپرواز با همكاري مراجع داخلي و بين المللي مرتبط .
 13. سياست گذاري و تعيين انواع مختلف حيوانات خانگي بي خطر براي جامعه و اعمال ضوابط بهداشتي و راهبري مراكز بهداشتي درماني بخش غير دولتي دامپزشكي براي صدور شناسنامه اين حيوانات و ايمن سازي مستمر آنان در برابر بيماري‌هاي واگيردار.
 14. برنامه ريزي ومديريت شبكه ملي ثبت انواع داروها ، فرآورده‌هاي بيولوژيك، واكسن ها، 
  سرم ها ضد عفوني ها ، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه.
 15. سياست گذاري و تعيين ضوابط توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي و استاندارد گذاري آنان و تدوين مقررات و آيين نامه هاي لازم و اعمال انان براي پرهيز و اجتناب از آزار حيوانات وبه حداقل رساندن مطالعات in vivo (حيوانات زنده).
 16. سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اعمال ضوابط براي رعايت حقوق حيوانات و تامين رفاه دام ودستيابي به توليدات ارگانيك دامي با تاكيد بر ترويج فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي در اين‌رابطه.
 17. شناسايي و تعيين هويت دام كشور و صدور شناسنامه هاي بهداشتي واحدهاي اپيدميولوژيك.
 18. ايجاد پست هاي قرنطينه در داخل كشور و پايانه هاي مرزي به منظور اعمال مقررات بهداشتي وقرنطينه اي .
 19. سياست گذاري،ْ برنامه ريزي و نظارت بر امور تشخيص و درمان بيماري‌هاي دامي .
 20. ايجاد وتوسعه كمي وكيفي شبكه هاي مختلف آزمايشگاهي تشخيص وكنترل كيفي به منظور حمايت شبكه مراقبت بيماري‌هاي دام و آبزيان واستانداردسازي آن‌ها.
 21. تدوين ومديريت برنامه ملي اعتبار بخشي آزمايشگاه هاي دامپزشكي كشور(تحقيقاتي- اجرايي - دولتي- غيردولتي ).
 22. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مرتبط با بيوتكنولوژي وطب مكمل در دامپزشكي.
 23. سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي ضوابط مربوط به پسماندهاي دامپزشكي .
 24. تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط فني و اجرايي بهداشتي و قرنطينه اي (ملي ، منطقه اي و بين المللي )دامپزشكي .
 25. سياست گذاري،برنامه ريزي و استقرار و گسترش شبكه هاي ملي تشخيص بقاياي دارويي درفرآورده‌هاي دامي بمنظور اجراي برنامه هاي ملي كنترل بقاياي دارو،آنتي بيوتيك،سموم،آفت كش ها،فلزات سنگين و ...
 26. برنامه ريزي درجهت مديريت فرايند توليد،فرآوري،ورود وصدور،نگهداري و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم ، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه آن‌ها و كارايي اين نهاده ها.
 27. انجام نظارت هاي موثر برمراكز و كارخانه هايتوليدوفرآوري،ورود ،صدور و توزيع انواع دارو ، واكسن، سرم، ضدعفوني كننده ها، سموم و مواد بيولوژيك و مواد اوليه موردمصرف دامپزشكي.
 28. برنامه ريزي وهماهنگي ترويج و انتقال آخرين يافته هاي بهداشتي ، قرنطينه اي و امنيت زيستي دامپزشكي به بهره‌برداران مرتبط ازطريق واحدهاي عملياتي تابعه.
 29. برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور آموزش و اطلاع رساني در امر بهداشت عمومي.
 30. برنامه ريزي وهماهنگي بمنظور توسعه سطح دانش،فن آوري مهارت هاي دامپزشكي ازطريق ايجاد ارتباط مستمر و موثر بامراكز ونهادهاي تحقيقاتي ومشاركت با مراكز آموزشي و تحقيقاتي در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي كاربردي .
 31. برنامه ريزي و نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان .
 32. سياست گذاري و برنامه ريزي براي توسعه و آموزش بخش غيردولتي در حوزه دامپزشكي وصدورپروانه هاي لازم ونظارت برعملكردآن‌هاباهمكاري مراجع ذيربط.
 33. مشاركت فعال در كنفرانس هاي داخلي و بين المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانس ها و همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي و دامپزشكي.
 34. تاسيس و توسعه شبكه هاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكزدامداري كشور.
 35. تهيه وسايل و لوازم فني ، داروها، واكسن، سرم ، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني كننده مربوط به مبارزه با بيماري‌هاي دامي از داخل يا خارج از كشور و عرضه آن به مصرف كنندگان به قيمت تمام شده يا به صورت بلاعوض(برابربند13 قانون سازمان دامپزشكي كشور).
 36. برنامه ريزي و نظارت بمنظوراجراي مفاد موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني مربوط به بهداشت دام در سطح كشور.
 37. همكاري با نهادهاي مرتبط در ذبح و صيد شرعي .

 


آدرس :  زنجان- خیابان خرمشهر- روبروی پارک ملت- اداره کل دامپزشکی استان زنجان

تلفن : 33770872(0241)

شماره فاکس:33780493

وب سایت : http://zanjan.ivo.ir

ارتباط با مدیر کل از طریق پورتال

پست الکترونیکی:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدید

امروز
دیروز
کل بازدید ها
4610
14394
7527067

نظرسنجی

نظر شما در خصوص مطالب ارائه شده در سایت چه می باشد؟

جستجوی گوگل


آدرس اداره کل دامپزشکی

امروز : سه شنبه 12 فروردين 1399

آخرین تاریخ به روز رسانی 4 ساعت و-39 دقیقه قبل می باشد